Thesis

 
 
DATE
MASTER
PHD
THESIS TITLE (ENG)
THESIS TITLE (TURKISH)
 
AUTHOR
SUPERVISOR(S)
DEPARTMENT
AUTHOR
SUPERVISOR(S)
1
2016
 
 
 
EMEL KARAKAYA
GÜLDEM ÖZATAĞAN   
Agro food system transitions?
Exploring alternative agro food initiatives in İzmir, Turkey
Tarımsal gıda sistemlerinin dönüşümü?
İzmir, Türkiye’deki alternatif Tarımsal gıda 
girişimlerinin keşfi
2
2016
 
 
 
İPEK UZUN
 KAŞTAŞ
FATMA ŞENOL
Differences in the uses and needs of neighborhood
parks: A case study about female park users in Balçova
(İzmir, Turkey)
Mahalle parklarının kullanımları ve
ihtiyaçlarında farklılıklar: Balçova’daki (izmir, Turkey) 
kadın park kullanıcılarına dair bir örneklem çalışması
3
2016
SELÇUK AKSOY
   NİCEL SAYGIN
URBAN DESIGN
 
 
Reclaiming ecological sustainability
of urban streams by use of green infrastructure techniques
Yeşil altyapı teknikleri kullanımı ile
kentsel akarsuların ekolojik sürdürülebilirliğin yeniden 
sağlanması
4
2015
 
 
 
ONUR MENGİ
KORAY 
VELİBEYOĞLU
Evaluation of creative industry clusters through the
ecosystem approach: Investigation of weedding wear
sector in İzmir
Yaratıcı endüstri kümelerinin ekosistem yaklaşımı ile değerlendirilmesi: İzmir’deki gelinlik sektörünün araştırılması
5
2015
 
 
 
ÇAĞLAR 
KOŞUN
SERHAN ÖZDEMİR 
H. MURAT ÇELİK
The use of nonextensive framework in connection with traffic   flow
Genişletilemezlik ilkesinin trafik akışı üzerinde kullanımı
6
2015
UMUT ERDEM
HASAN  
ENGİN DURAN
CITY PLANNING
 
 
Spatial effects of trade openness: Regional inequality,
trade openness and liberal trade policies in Turkey
Dışa açıklığın mekansal etkileri; Türkiye’de bölgesel eşitsizlik, dışa açıklık ve liberal ticaret politikaları
7
2015
KHWAJA 
JAWID SEDIGI
ÖMÜR SAYGIN
 & 
SEMAHAT ÖZDEMİR
CITY PLANNING
 
 
Gis-based multi-criteria approach for land-use suitability
analysis of wind farms: the case study of Karaburun Peninsula,
Izmir,-Turkey
Rüzgar enerjisi santralleri için uygun alanların belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemi tabanlı, çok kriterli yaklaşım: Karaburun Yarımadası örneği, İzmir-Türkiye
8
2015
ÖMÜR 
DAMLA KURU
NİCEL SAYGIN
URBAN DESIGN
 
 
Place-making: Examination of practices in Turkey
Yer-oluşturma: Türkiye’deki uygulamaların incelenmesi
9
2014
 
 
 
HASİBE VELİBEYOĞLU
CEMAL ARKON
Assessing subjective quality of urban life at neighborhood scale
Öznel kentsel yaşam kalitesinin mahalle ölçeğinde değerlendirilmesi
10
2014
 
 
 
YELDA MERT
NİCEL SAYGIN
Application of exergy analysis method to energy efficient
building block design
Ekserji analizi metodunun enerji etkin yapı adası tasarımına uygulanması
11
2014
 
 
 
İLGİ ATAY
 KAYA
NURSEN KAYA
 EROL
Conflicts in the planning processes of locally unwanted
land uses (LULUs): Case studies in İzmir
Yerelde İstenmeyen Arazi Kullanımları (LULU) planlama süreçlerindeki çatışmalar: İzmir alan çalışmaları
12
2014
 
 
 
GÖKHAN HÜSEYİN ERKAN
ADİLE ARSLAN AVAR
Public city, private interest: Facing the conflict of powder and
ownership in the field of planning practices in İzmir
Kamusal kent, özel çıkar: İzmir’in planlama pratikleri güç ve mülkiyet çatışması
13
2014
İREM İNCE
KORAY VELİBEYOĞLU
URBAN DESIGN
 
 
Urban design toolkit for creative place-making and
cultural tourism: The case of Alaçatı
Yaratıcı mekan üretimi ve kültürel turizm için kentsel tasarım araçları: Alaçatı örneği
14
2014
HAMIDREZA YAZDANI
ÖMÜR SAYGIN
CITY PLANNING
 
 
Participatory planning support system for assessment of
spatial conflicts in İzmir peninsula
Mekansal çakışmaların değerlendirmesinde katılımcı planlama karar verme destek sistemi: İzmir Yarımada örneği
15
2013
 
 
 
SAYGIN 
CAN OĞUZ
CEMAL ARKON
Urban change dynamics: İzmir case, 1927-2010
Kentsel değişim dinamikleri: İzmir örneği, 1927-2010
16
2013
SEVİM 
PELİN ÖZKAN
ÖMÜR SAYGIN 
& ÇİĞDEM TARHAN
CITY PLANNING
 
 
An assessment of spatial relationship between
lung cancer incidence rate and quality of urban life:
 Izmir case
Akciğer kanseri insidans oranları ile kentsel yaşam kalitesi arasındaki mekânsal ilişkinin değerlendirilmesi: İzmir örneği
17
2012
 
 
 
RABİA BOLPOSTA
SEMAHAT ÖZDEMİR
The ıntegration of land use planning process
with water resources management: Analysis of 
Küçük Menderes
river basin catchment area-Turkey
Arazi kullanım planlaması sürecinin su kaynakları yönetimi ile bütünleştirilmesi-küçük menderes nehri drenaj havzasının analizi-Türkiye
18
2012
BELKIS DÖNMEZ
YAVUZ DUVARCI
URBAN DESIGN
 
 
Modifying traffic calming elrmrnts for the cultural and
spatial constraints of the turkish urban streets: 
İzmir-Güzelyalı case study
Türk kent sokaklarının kültürel ve mekânsal yapısına uygun olarak trafik durultma tasarım elemanlarının geliştirilmesi: İzmir-Güzelyalı örneği
19
2012
EDA UÇAK
FATMA ŞENOL
URBAN DESIGN
 
 
Dynamics of gentrification in a seashore town: The case of Alaçatı, İzmir
Bir sahil kasabasında soylulaştırma dinamikleri: Alaçatı örneği, İzmir
20
2011
MURAT ÇEVİKAYAK
KORAY VELİBEYOĞLU
URBAN DESIGN
 
 
Interrogating time, space and place within
technological approach
Zaman, mekan ve yerin teknolojik yaklaşımlar ile sorgulanması
21
2011
 
 
 
ÖZLEM 
TAŞKIN ERTEN
SEMAHAT 
ÖZDEMİR
Questioning the privatization of public space: the “publicness” of
shopping centers
Kamusal alanın özelleştirilmesini sorgulamak: alışveriş merkezlerinin kamusallığı
22
2011
 
 
 
UĞUR YANKAYA
 
SEMAHAT ÖZDEMİR
Modeling the effects of land use characteristics on mode
 choice for
home-based work trips: The case of Istanbul
Ev uçlu iş yolculukları için arazi kullanım karakteristiklerinin tür seçimi üzerine etkilerinin modellenmesi: İstanbul örneği
23
2011
PELİN ULUSOY
NİCEL SAYGIN
URBAN DESIGN
 
 
Sustainable management of water resources on campus:
The case of Izmir institute of technology
Kampüs su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü örneği
24
2010
GÜLNUR VURUŞKAN
KORAY VELİBEYOĞLU
URBAN DESIGN
 
 
Spontaneously-developed inner city technology precincts: Case of İzmir
Kendiliğinden gelişen kentiçi teknoloji bölgeleri: İzmir örneği
25
2010
ÖZLEM ŞENYOL
KORAY VELİBEYOĞLU
URBAN DESIGN
 
 
Exploring temporaray usage opportunities of
urban public spaces for event organizations
Kentsel kamusal alanların etkinlik organizasyonları için geçici kullanım olanaklarının araştırılması
26
2010
YASEMİN UZAKGÖREN
CEMAL ARKON
URBAN DESIGN
 
 
Design criteria for increasing environmental
performance of recreational areas: Analysis of kordon/izmir
Rekreasyon alanlarının çevresel performansını arttırmak için tasarım ölçütleri: İzmir Kordon çözümlemesi
27
2010
AYSUN KUYUMCU
NİCEL SAYGIN
URBAN DESIGN
 
 
The development of shopping centers in Turkey:
 The case of Denizli
Türkiye’de alışveriş merkezlerinin gelişimi: Denizli örneği
28
2009
YELDA MERT
NURSEN 
KAYA EROL
CITY PLANNING
 
 
The changing role of planners in local
planning practices: A comparetive analysis of two
planning studies of İzmir
 
29
2009
 
 
 
SABRİ ALPER
CEMAL ARKON
Quantitative analysis of urban morphology: 
Exploring ethnic urban formations and structure
 in the city of İzmir
Kentsel morfolojide niceliksel çözümlemeler: İzmir kentinde etnik kentsel form ve yapının incelenmesi
30
2009
 
 
 
ALİ 
KEMAL ÇINAR
ERKAL SERİM
Intgrating case based reasoning and geographic
 information systems in a planing support 
system: Çeşme peninsula study
Vaka temelli mantık yürütme ve coğrafi bilgi sistemlerinin planlama destek sistemi bütününde entegrasyonu: çeşme yarımadası çalışması
31
2009
 
 
 
ÖMER SELVİ
YAVUZ DUVARCI
 & 
GÖKMEN TAYFUR
Traffic accident predictions based on 
fuzzy logic approach for safer urban
 environments, case study: İzmir metropolitan area
Güvenli kentsel çevreler için bulanık mantık yaklaşımı ile trafik kazaları tahmini, örnek çalışma: İzmir metropolitan alanı
32
2009
 
 
 
ERSİN TÜRK
MURAT H. ÇELİK
Optimum land-use allocation using binary integer programming and geographic information systems: Case of Çeşme
 
33
2009
 
 
 
AHMET KIVANÇ
 
 KUTLUCA
SEMAHAT ÖZDEMİR 
& YAVUZ DUVARCI
Developing a strategic decision- making
process for local energy planning and urban
 land- use evaluations:
 The case for Balçova geothermal energy
Yerel enerji planlaması ve kentsel arazi kullanımı önerilerinin değerlendirilmesinde stratejik karar verme sürecinin geliştirilmesi: Balçova jeotermal enerji örneği
34
2009
EMRE GÜNDAY
ERKAL SERİM
CITY PLANNING
 
 
Urban decline and low demand housing case study: Damlacık (İzmir) district
 
35
2009
ELİF MUTLU
FATMA ŞENOL
CITY PLANNING
 
 
Criteria for a “good” urbanrenewal project: 
The case of Kadifekale urban renewal project
 (İzmir, Turkey)
“İyi” bir kentsel yenileme projesi için ölçütler: Kadifekale kentsel yenileme projesi örneği (İzmir, Türkiye)
36
2009
ONUR MENGİ
NURSEN 
KAYA EROL
URBAN DESIGN
 
 
Analysis of climate sensitivity in outdoor space:
 Evaluating urban patterns in Different climates
Dış mekanın iklime duyarlılığının analizi: farklı iklimlerdeki kentsel dokuların değerlendirilmesi
37
2009
İLGİ ATAY KAYA
NURSEN 
KAYA EROL
CITY PLANNING
 
 
Sustainability measurement in urban
planning practice: Evaluating the 
environment plans of the cities in aegean region
Kentsel planlama pratiğinde sürdürülebilirlik ölçümü: ege bölgesindeki kentlerin çevre düzeni planlarının değerlendirilmesi
38
2009
ÇAĞLAR KOŞUN
H. MURAT ÇELİK
CITY PLANNING
 
 
Developing link capacity functions at urban arterials
Kentsel arterlerde link kapasite fonksiyonlarının geliştirilmesi
39
2008
 
 
 
HANDE 
AĞAN YALÇINTAŞ
CEMAL ARKON
Evaluating the impact of urban competitive advantages on economic revitalization of deprived inner cities 
through a case study hel in istanbul
Kentsel rekabet edebilir avantajların kent içi çöküntü alanlarının ekonomik olarak canlanmasına etkisinin İstanbul’da yapılan bir alan çalışması üzerinden değerlendirilmesi
40
2008
 
 
 
YAKUP EĞERCİOĞLU
SEMAHAT ÖZDEMİR
The effects of improvement plans on urban transformation process in illegal built up/squatter areas in Turkey: İzmir and Ankara cases
 
41
2007
 
 
 
SEVAL CÖMERTLER
NURSEN KAYA
EROL &
VEDAT PAZARLIOĞLU
The impact of pedestrianization on residential property rental values
Yayalaştırmanın konut kira fiyatlarına etkisi
42
2007
 
 
 
ÇİĞDEM TARHAN
H. MURAT ÇELİK
 & CEMAL ARKON
Detection of environmental and urban change using
 remote sensing and gis
Kentsel ve çevresel değişimin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile saptanması
43
2007
 
 
 
DENİZ DENİZ
NİCEL SAYGIN 
&
 A. CAN ÖZCAN
Secure urban environments by design:
analysis of Konak square design through”crime prevention 
through environmental design (CPTED)princioples
Tasarım yoluyla güvenli kent mekanları yaratılması: çevresel tasarımla suçun önlenmesi (cpted) prensiplerinden etkinliğinin konak meydanı tasarımı örneğinde ölçülmesi
44
2007
FERYAL DAL
AYŞIN DEDEKORKUT
CITY PLANNING
 
 
The reasons and suggested solutions of underdevelopment of thermal tourism in Turkey
Türkiye’de termal turizmin azgelişmişliğinin nedenleri ve öneri çözümler
45
2007
EMEL GÜNAY
ÖMÜR SAYGIN 
& YAVUZ DUVARCI
CITY PLANNING
 
 
Interaction of urban fringe and transportation
system: Istanbul case
Kent çeperi ve ulaşım sistemi ilişkisi: İstanbul örneği
46
2007
UFUK BAL
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
Utilization of Urban Design Principles In 
Designing The Urban Space Case Studies On 
The Netherlands And Turkey
Kentsel mekanın tasarımında kentsel tasarım ilkelerinin kullanılması – Hollanda ve Türkiye’den örnek çalışmalar
47
2007
IŞIN CAN
NİCEL SAYGIN
URBAN DESIGN
 
 
Transformation of Public Space: A Case of Konak 
Square, İzmir
Kamusal alanın dönüşümü: İzmir konak meydanı örnek çalışması
48
2007
RECEP 
ANIL BİNAY
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
Urban Regeneration Policy Impacts On The 
Future of City-A Comparative Study In European
 And The Turkish Context
Kentsel dönüşüm politikalarının kentin geleceğine etkileri – Avrupa ve Türkiye bağlamında karşılaştırmalı bir çalışma
49
2006
 
 
 
NİLGÜN KİPER
SEMAHAT ÖZDEMİR   & ZİYA GENÇEL
Resettlement Of immigrants and planning in İzmir during the Hamidian Period
 
50
2006
AYŞE SÜER
ÜLKER SEĞMEN
CITY PLANNING
 
 
The analysis of historical/cultural pattern 
developmenet and conservation plans of Antalya kaleiçi
Antalya kaleiçi yerlemesiminin kültür dönemleri açısından kent dokuları ve koruma planlarının incelenmesi
51
2006
SIDIKA 
BAHAR DURMAZ
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
Earthquake conscious urban transformation and redevelopment:repercussions of İzmir radius project on Fikri Altay district
 
52
2005
 
 
 
ZEYNEP PEKER
AKIN SÜEL
Integrating renewable energy technologies into cities through urban planning: In the case of geothermal and wind energy
 
53
2005
 
 
 
PERVİN ŞENOL
CEMAL ARKON
A critial evaluation on the concept of justice in planning process-judicial oversight: The Balçova and Narlıdere cases
 
54
2005
 
 
 
TANKUT GÖKÇEN
ERKAL SERİM
Influence of urban geometry on public investment cost of urban technical infrastructure:a case study of sewer system in Aydın, Turkey
 
55
2005
CANSU CANER
GÜNEŞ GÜR
URBAN DESIGN
 
 
Design criteria of high capacity bus transportation systems
 
56
2005
ESİN 
İNCE KOMPİL
ADİLE 
ARSLAN AVAR
CITY PLANNING
 
 
Uneven development and declining inner city residential areas: The case of İzmir-Tuzcu district
 
57
2004
 
 
 
KORAY VELİBEYOĞLU
AKIN SÜEL
Institutional use of information technologies in city planning agencies: implications from Turkish metropolitan municipalities
 
58
2004
UĞUR YANKAYA
H. MURAT ÇELİK
CITY PLANNING
 
 
Modeling the impacts of İzmir subway on the values of residential property using hedonic price model
 
59
2004
EVRİM GÜÇER
ERKAL SERİM
CITY PLANNING
 
 
Archaeology and urban planning-a consensus between conservation and development:aphrodisias and geyre
 
60
2004
RABİA ÇAM
ERKAL SERİM
CITY PLANNING
 
 
An analaytical approach to the urban outdoor lighting quality of residential areas in İzmir
 
61
2004
İREM GÜLEN
CEMAL ARKON
URBAN DESIGN
 
 
Design criteria of technology development zones a case study in İzmir Technology development zone
 
62
2004
SADIK 
YILMAZ KONURSAY
H. 
MURAT GÜNAYDIN  & ZİYA GENÇEL
URBAN  DESIGN
 
 
Land readjustment process in urban design: project management approach
 
63
2004
SİNECAN İŞCANLI
ZİYA 
GENÇEL 
& NİCEL SAYGIN
URBAN DESIGN
 
 
The morphological and the urban characteristics of the monumental building complexes in ottoman capitals
 
64
2004
UĞUR BOZKURT
AKIN SÜEL
URBAN DESIGN
 
 
The morphological characteristics of the block structure in central areas
 
65
2004
HASİBE VELİBEYOĞLU
SEMAHAT ÖZDEMİR
CITY PLANNING
 
 
Development trends of single family housing estates in İzmir metropolitan fringe area
 
66
2004
DENİZ KILINÇ
 
H.MURAT GÜNAYDIN
URBAN DESIGN
 
 
Factors constraining the development of professional project management in Turkey’s urban design practice
 
67
2004
BİRKAN BEKTAŞ
  YAVUZ DUVARCI
 
 
 
The analysis of the planning consequences and risk of earthquake in terms of urban rent: the case study of Adapazarı
 
68
2003
NİDA 
KAMİL ÖZBOLAT
AKIN SÜEL
 
 
 
The debate on the transition to flexible production:
A case study on manufacturing industry in 
Turkey and its provinces
Esnek üretime geçiş tartışmaları üzerine: Türkiye ve kentleri hakkında bir çalışma
69
2003
BURCU BÖCEKLİ
  AKIN SÜEL
 
 
 
Investigating the efects of nodes and landmarks in city plannig practice
 
70
2003
HÜNLER KAYA
CEMAL ARKON
 
 
 
Spatial preferences of foreign industrial capital in aegean region
 
71
2003
ERSİN TÜRK
AKIN SÜEL
 
 
 
A critical evaluation of space requirements of existing industrial estates in İzmir
 
72
2003
CAN KARA
ERKAL SERİM
 
 
 
Sustainable tourism development in small island developing states. Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) as a case study
 
73
2002
 
 
 
NURSEN 
KAYA EROL
SEMAHAT ÖZDEMİR
Analysis of the interaction between theory and practice in urban planning: Understanding İzmir experience
 
74
2002
ALPER SABRİ
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
A cad-based modeling for dynamic visualization of urban environments in piecemeal (ıncremental) growth
 
75
2002
ALİ 
KEMAL ÇINAR
SEMAHAT ÖZDEMİR
CITY PLANNING
 
 
Analysis of illegal physical development in metropolitan cities: An İzmir case
 
76
2002
AHMET ÇETİN
SEMAHAT ÖZDEMİR
URBAN DESIGN
 
 
Changing process of the physical and social structure of Eski Foca
 
77
2002
ÖMER SELVİ
GÜNEŞ GÜR
CITY PLANNING
 
 
Efficiency analysis of İzmir metro in Its current state
 
78
2002
ULAŞ 
Ş. KILIÇKAYA
CEMAL ARKON
CITY PLANNING
 
 
Restructuring processes and the city: A case study on İzmir and its region
 
79
2001
 
 
 
TAN YİĞİTCANLAR
CEMAL ARKON
A methodology for geographical information systems based participatory decision making approach
 
80
2001
SEVAL CÖMERTLER
AKIN SÜEL
URBAN DESIGN
 
 
Cemeteries “Planning and design principles”
 
81
2001
AHMET 
KIVANÇ KUTLUCA
SEMAHAT ÖZDEMİR
CITY PLANNING
 
 
Potential natural hazard areas in Izmir built up zone case study: Altındag landslide areas
 
82
2001
TİMUR ERGENEKON
ZİYA GENÇEL
URBAN DESIGN
 
 
The regeneration of city centers a design strategy for Alsancak district Izmir
 
83
2001
YAKUP EĞERCİOĞLU
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
Changing dynamics of urban renewal:Uzundere(Izmir)urban renewal project
 
84
2000
 
 
 
YAVUZ DUVARCI
AKIN SÜEL
A special transportation modelling approach for the disadvantaged groups in urban traffic
 
85
2000
HANDE AĞAN
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
Design criteria of in campus sport facilities with reference to world university sports competitions a case study in IZTECH campus
 
86
2000
HANİFE NACAK
SEMAHAT ÖZDEMİR
URBAN DESIGN
 
 
Aquaparks-location requirements and design criteria
 
87
2000
GÖKÇEN KILINÇ
CEMAL ARKON & SEMAHAT ÖZDEMİR
CITY PLANNING
 
 
Ribbon development in Aydın along Denizli-Izmir Highway
 
88
2000
NURAY SEVİNÇ
CEMAL ARKON & SEMAHAT ÖZDEMİR
CITY PLANNING
 
 
Wetland conservation within the framework of city planning
 
89
2000
SEDA BAYDERE
SEMAHAT ÖZDEMİR
URBAN DESIGN
 
 
Noise analysis in urban areas and alternative solutions
 
90
2000
NESLİHAN KARATAŞ
SEMAHAT ÖZDEMİR
CITY PLANNING
 
 
Effects of land-ownership transformation in metropolitan fringe areas on existing urban pattern(a case study of ayrancilar-Torbali)
 
91
1999
GÜLAY AŞIKOĞLU
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
The spatial analsis of public squares in a rapidly changing social setting Konak square as a case study
 
92
1999
TANKUT GÖKÇEN
SEMAHAT ÖZDEMİR
URBAN DESIGN
 
 
Urban design for disabled people
 
93
1999
NİLGÜN KİPER
AKIN SÜEL
URBAN DESIGN
 
 
Importance of play areas in child development and design guidelines for play areas
 
94
1999
ÖZDEN ALICIGÜZEL
CEMAL ARKON
CITY PLANNING
 
 
Planning problems of primary schools
 
95
1999
FERAL GEÇER SARGIN
SEMAHAT ÖZDEMİR
URBAN DESIGN
 
 
The desing of informationelements in urban areas;a case study at Izmir, Kemeraltı
 
96
1999
SONER BUĞU
CEMAL ARKON
CITY PLANNING
 
 
Impacts of partical plans on urban growth,case study:Guzelbahce-Seferihisar Axis
 
97
1999
E.ERTUNÇ  GONCAGÜL
SEMAHAT ÖZDEMİR
URBAN DESIGN
 
 
A new method in the process of creating urban form:urban coding
 
98
1999
NERİMAN YÖRÜR
SEMAHAT ÖZDEMİR
CITY PLANNING
 
 
Use of public lands for mass housing projects in the privatization process-İzmir case
 
99
1999
AHU DALGAKIRAN
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
Design criteria development for community centres and Manisa as a case study
 
100
1999
ZÜHRE ÇELİK
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
Evolution of high-rise buildings as shapers of urban space Izmir,as a case study
 
101
1998
GÜLNUR AYDINÖZ
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
The revitalization and redevelopment of urban waterfronts
 
102
1998
KORAY VELİBEYOĞLU
AKIN SÜEL
URBAN DESIGN
 
 
Walkable streets(Evaluation of streets in the context of urban theory, life and form)
 
103
1998
ZEYNEP PEKER
ERKAL SERİM
URBAN DESIGN
 
 
Energy efficient urban design
 
104
1998
IŞIN GİRGİN
SEMAHAT ÖZDEMİR
URBAN DESIGN
 
 
In the changing social structure problems of women and children who are in need of protection related with urban physicial structure and proposal for solution of this problem
 
105
1998
ŞENİZ 
VURAL ERDOĞAN
AKIN SÜEL
URBAN DESIGN
 
 
An investigation on Airport planning and designprocess with sample study of Çeşme stol port: Athesis in city and regional planning