Thesis

DATEMASTER AUTHORMASTER SUPERVISOR(S)MASTER DEPARTMENTPHD AUTHORPHD SUPERVISOR(S)THESIS TITLE (ENG)THESIS TITLE (TURKISH)
2019SEVİM PELİN ÖZKANFATMA ŞENOL Spatial Equity Mapping and Provision of Parks at Neıghborhood Scale: An İzmir Case Using Geographic İnformatıon SystemsCBS Tabanlı Mekânsal Hakçalık Haritalanması ve Mahalle Ölçeğinde Park Tahsisi: İzmir Örneği
2019AYÇA UYSAL
ADİLE ARSLAN AVAR
CITY PLANNING Housıng Productıon in the Last Thırty Years and Housıng Questıon of the Poor in İzmirSon Otuz Yılda İzmir’de Konut Üretimi ve Yoksulların Konut Sorunu
2019KARDELEN EKİN ŞAHİN KORAY VELİBEYOĞLUCITY PLANNING Evaluating the Impact of Urban Polıcıes for Disabled in IzmırEngelliler için İzmir’deki Kent Politikalarının Değerlendirilmesi
2019İSMAİL GÖKHAN GÜNSELİALİ CAN DEMİRKESENCITY PLANNING Determination of Flood Risk Areas And Mitigation Strategies: A Case Study of the Menemen Plain, İzmirTaşkın Riski Altındaki Alanların Belirlenmesi ve Önlem Stratejileri: Menemen Ovası, İzmir Örneği
2019GİZEM ESENADİLE ARSLAN AVAR
CITY PLANNING Deindustrialisation And Neoliberal Urbanısatıon: The Rear Port Of İzmir, AlsancakSanayisizleşme ve Neoliberal Kentleşme: İzmir Liman Arkası, Alsancak
2019YAĞMUR ÖZCAN CİVEADİLE ARSLAN AVARCITY PLANNING Commodification of Nature and Accumulation by Dispossession in Karaburun PeninsulaKaraburun Yarımadası’nda Doğanın Metalaşması ve Mülksüzleştirme Yoluyla Birikim
2019SEDA BAĞCINURSEN KAYA EROLURBAN DESIGNAssessing the Walkability Principles: The Case Study of Mehmetçik BoulevardYürünebilirlik İlkelerinin Değerlendirilmesi: Mehmetçik Bulvarı Örnek Çalışması
2019NİLAY AKÇAYHASAN ENGİN DURANCITY PLANNING Hedonic Price Modelling in Turkish Real Estate Markets: New MethodsTürkiye Gayrimenkul Piyasalarında Hedonik Fiyat Modellemesi: Bayraklı, İzmir Örneği
2019GÜLCE ABATAYFATMA ŞENOL URBAN DESIGNChildren’s Active Commuting to Schools in Different Neighbourhoods: Design of Streets as Child-Friendly EnvironmentsÇocukların Farklı Mahalllelerdeki Okullara Aktif Gıdiş-Gelışi: Sokakların Çocuk Dostu Çevreler Olarak Tasarımı
2019TUGAY TATLIDİLFİGEN AKPINARCITY PLANNING The Dilemma of Planning for the Urban-Rural Interface: A Case Study of Rural Area at the Vicinity of the Izmir Metropolitan Area
2019HAZAL BİNGÖLKORAY VELİBEYOĞLUURBAN DESIGNFab Labs as Innovative Production Spaces in the City: Comparative Analysis of Izmir and DortmundŞehrin Yenilikçi Üretim Alanları Olarak Üretim Laboratuvarları: İzmir ve Dortmund Karşılaştırmalı Analizi
2019CEREN COŞKUNIŞIKKORAY VELİBEYOĞLUCITY PLANNING Blue growth in Izmir Peninsulaİzmir Yarımadası için Mavi Büyüme
2019CANSU ERDOĞANNİCEL SAYGIN Critical Review of City Branding: The Case of Alaçatı, Izmir
2019BERNA SEBANİCEL SAYGIN Continuity of Collective Memory in Public Spaces: The Case of Kültürpark, İzmir
2019ZEYNEP BALLARNİCEL SAYGIN Sustainable Stormwater Management as a Climate Change Adaptation Strategy: The Case of Halkapınar District, Izmir
2019PINAR ALTANNİCEL SAYGIN
CITY PLANNING Site Management in Conservation Areas: The Case Study of Bergama, IzmirKoruma Alanlarında Alan Yönetimi: Bergama Örneği
2019FULYA POLATNİCEL SAYGIN Relation of Cultural Tourism and Loss of Place Identity in Historic Settlements: The Case of Muğla
2019EZGİ GÜL ERDEMFİGEN AKPINAR CITY PLANNING Urban Transformatıon in Turkey wıthın Hıstorıcal and Legal Framework: A Comprehensıve Evaulation in IzmırUrban Transformatıon in Turkey wıthın Hıstorıcal and Legal Framework: A Comprehensıve Evaulation in Izmir
2019GAMZE GÜZLEFİGEN AKPINAR &
YAVUZ DUVARCI
CITY PLANNINGTransfer of Development Rights for the Effectiveness of the Conservation Plans: A Case from Historic Kemeraltı, First Ring Residential Areas in İzmirEtkin Bir Kentsel Koruma Planlaması için Taşınmaz Haklarının Transferi: Tarihi Kemeraltı Bölgesi, 1.Halka Konut Dokusu, İzmir Örneği
2019Nilnaz AKBAŞOĞULLARIH. Engin DURANCITY PLANNINGLocation Choice of Food Industry in İzmirİzmir'de Gıda Sanayisinin Yer seçimi
2019Miray GÜMÜŞ
Adile ARSLAN AVAR
CITY PLANNINGNature's Neoliberalisation and Re-gulation Processes: The Case of HEPPs in Tunceli,Turkey
Doğanın Neoliberalleşmesi ve Yeniden Düzenleme Süreçleri: Tunceli'de HES'ler Örneği
2018DALYA HAZARKORAY VELİBEYOĞLURural - Ecologıcal Commons: Case of Pastures in İzmirKırsal-Ekolojik Müşterekler: İzmir Mera Alanları Vakası
2018SEDA SENEM ALPAYKUT BAYRAKHASAN ENGİN DURANRegional Convergence, Migration and Factor Mobility in TurkeyTürkiye'de Bölgesel Yakınsama, Göç ve Faktör Hareketliliği
2018ALMİRA YILMAZKORAY VELİBEYOĞLUURBAN DESIGNUrban Tomography and Dıgıtal Humanıtıes in Vısual Tradıtıon of Urban DesignKentsel Tasarımın Görsel Geleneğinde Kentsel Tomografi ve Dijital Beşeri Bilimler
2018HÜSEYİN MERT ARSLAN HASAN ENGİN DURANCITY PLANNING Regıonal Determınants and Geographıcal Dıstrıbutıon of Socıal Capıtal in TurkeyTürkiye'de Sosyal Sermayenin Bölgesel Belirleyicileri ve Coğrafi Dağılımı
2018SEDA BUDAKALİ CAN DEMİRKESENCITY PLANNING Investıgatıon of Vegetatıon and Agrıcultural Soıls in Relatıon to Ground Water by Usıng Geographıc Informatıon Systems (GIS): A Case Study of Manisa, Alaşehir BasınBitki Örtüsü ve Tarımsal Toprakların Yeraltı Sularıyla İlişkili Olarak ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanarak İncelenmesi: Manisa, Alaşehir Havzası Örneği
2018ARZU BAYRAM KORAY VELİBEYOĞLUURBAN DESIGNPlace Attachment in the Urban Desıgn Guıdes: Case of BucaKentsel Tasarım Rehberlerinde Yere Bağlılık: Buca Örneği
2018GÖKÇE DEMİRCAN
SEMAHAT ÖZDEMİRCITY PLANNING Effects of the Odour from Wastewater Treatment Plants on Resıdent’s Lıvıng Comfort and Property Values: Case of Narlıdere – İzmirAtıksu Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Kokunun Yaşayanlara ve Gayrimenkul Değerlerine Etkisi: Narlıdere - İzmir Örneği
2018HANDE GÜNDELKORAY VELİBEYOĞLUURBAN DESIGNLow Carbon Neighborhood: Walking And Cycling Priority Urban DesignDüşük Karbon Mahalle: Yürüme ve Bisiklet Öncelikli Kentsel Tasarım
2017M. ERAY İNANÇKORAY VELİBEYOĞLUURBAN DESIGNManagement of Urban Renewal Projects in Inner City Areasİzmir’de Kamu Alanlarının, Alan Yönetimi Perspektifinde İncelenmesi
2017HİLAL ÖZDOĞANHASAN ENGİN DURAN
CITY PLANNING
Determinants of Regional Housing Prices in Turkey Türkiye'de Bölgesel Konut Fiyatlarının Belirleyicileri
2017BURCU SUNGURSEMAHAT ÖZDEMİRURBAN DESIGNEvaluating effects of urban social movements for public space
on urban policies
Kamusal Alan Talepli Kentsel Sosyal Hareketlerin Kentsel Politikalara Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi
2016EMEL KARAKAYAGÜLDEM ÖZATAĞAN   Agro food system transitions? Exploring alternative agro food initiatives in İzmir, TurkeyTarımsal gıda sistemlerinin dönüşümü? İzmir, Türkiye’deki alternatif Tarımsal gıda girişimlerinin keşfi
2016İPEK UZUN  KAŞTAŞFATMA ŞENOLDifferences in the uses and needs of neighborhood parks: A case study about female park users in Balçova (İzmir, Turkey)Mahalle parklarının kullanımları ve ihtiyaçlarında farklılıklar: Balçova’daki (izmir, Turkey) kadın park kullanıcılarına dair bir örneklem çalışması
2016SELÇUK AKSOYNİCEL SAYGINURBAN DESIGNReclaiming ecological sustainability of urban streams by use of green infrastructure techniquesYeşil altyapı teknikleri kullanımı ile kentsel akarsuların ekolojik sürdürülebilirliğin yeniden sağlanması
2015ONUR MENGİKORAY VELİBEYOĞLUEvaluation of creative industry clusters through the ecosystem approach: Investigation of weedding wear sector in İzmirYaratıcı endüstri kümelerinin ekosistem yaklaşımı ile değerlendirilmesi: İzmir’deki gelinlik sektörünün araştırılması
2015ÇAĞLAR KOŞUNSERHAN ÖZDEMİR & H. MURAT ÇELİKThe use of nonextensive framework  in connection with traffic   flowGenişletilemezlik ilkesinin trafik akışı üzerinde kullanımı
2015UMUT ERDEMHASAN ENGİN DURANCITY PLANNINGSpatial effects of trade openness: Regional inequality, trade openness and liberal trade policies in TurkeyDışa açıklığın mekansal etkileri; Türkiye’de bölgesel eşitsizlik, dışa açıklık ve liberal ticaret politikaları
2015KHWAJA JAWID SEDIGIÖMÜR SAYGIN & SEMAHAT ÖZDEMİRCITY PLANNINGGis-based multi-criteria approach  for land-use suitability analysis of wind farms: the case  study of Karaburun Peninsula, Izmir-TurkeyRüzgar enerjisi santralleri için uygun alanların belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemi tabanlı, çok kriterli yaklaşım: Karaburun Yarımadası örneği, İzmir-Türkiye
2015ÖMÜR DAMLA KURUNİCEL SAYGINURBAN DESIGNPlace-making: Examination of practices in TurkeyYer-oluşturma: Türkiye’deki uygulamaların incelenmesi
2014HASİBE VELİBEYOĞLUCEMAL ARKONAssessing subjective quality of urban life at neighborhood scaleÖznel kentsel yaşam kalitesinin mahalle ölçeğinde değerlendirilmesi
2014YELDA MERTNİCEL SAYGINApplication of exergy analysis  method to energy efficient building block designEkserji analizi metodunun enerji etkin yapı adası tasarımına uygulanması
2014İLGİ ATAY KAYANURSEN KAYA EROLConflicts in the planning processes of locally unwanted land uses (LULUs): Case studies in İzmirYerelde İstenmeyen Arazi Kullanımları (LULU) planlama süreçlerindeki çatışmalar: İzmir alan çalışmaları
2014GÖKHAN HÜSEYİN ERKANADİLE ARSLAN AVARPublic city, private interest: Facing the conflict of powder and ownership in the field of planning practices in İzmirKamusal kent, özel çıkar: İzmir’in planlama pratikleri güç ve mülkiyet çatışması
2014İREM İNCEKORAY VELİBEYOĞLUURBAN DESIGNUrban design toolkit for creative place-making and cultural tourism: The case of AlaçatıYaratıcı mekan üretimi ve kültürel turizm için kentsel tasarım araçları: Alaçatı örneği
2014HAMIDREZA YAZDANIÖMÜR SAYGINCITY PLANNINGParticipatory planning support system for assessment of spatial conflicts in İzmir peninsulaMekansal çakışmaların değerlendirmesinde katılımcı planlama karar verme destek sistemi: İzmir Yarımada örneği
2013SAYGIN CAN OĞUZCEMAL ARKONUrban change dynamics: İzmir case, 1927-2010Kentsel değişim dinamikleri: İzmir örneği, 1927-2010
2013SEVİM PELİN ÖZKANÖMÜR SAYGIN & ÇİĞDEM TARHANCITY PLANNINGAn assessment of spatial relationship between lung cancer incidence rate and quality of urban life: Izmir caseAkciğer kanseri insidans oranları ile kentsel yaşam kalitesi arasındaki mekânsal ilişkinin değerlendirilmesi: İzmir örneği
2012RABİA BOLPOSTASEMAHAT ÖZDEMİRThe ıntegration of land use planning process with water resources management: Analysis of Küçük Menderes river basin catchment area-TurkeyArazi kullanım planlaması sürecinin su kaynakları yönetimi ile bütünleştirilmesi-küçük menderes nehri drenaj havzasının analizi-Türkiye
2012BELKIS DÖNMEZYAVUZ DUVARCIURBAN DESIGNModifying traffic calming elrmrnts for the cultural and spatial constraints of the turkish urban streets: İzmir-Güzelyalı case study Türk kent sokaklarının kültürel ve mekânsal yapısına uygun olarak trafik durultma tasarım elemanlarının geliştirilmesi: İzmir-Güzelyalı örneği
2012EDA UÇAKFATMA ŞENOLURBAN DESIGNDynamics of gentrification in a seashore town: The case of Alaçatı, İzmirBir sahil kasabasında soylulaştırma dinamikleri: Alaçatı örneği, İzmir
2011MURAT ÇEVİKAYAKKORAY VELİBEYOĞLUURBAN DESIGNInterrogating time, space and place within technological approachZaman, mekan ve yerin teknolojik yaklaşımlar ile sorgulanması
2011ÖZLEM TAŞKIN ERTENSEMAHAT ÖZDEMİRQuestioning the privatization of public space: the “publicness” of shopping centersKamusal alanın özelleştirilmesini sorgulamak: alışveriş merkezlerinin kamusallığı
2011UĞUR YANKAYASEMAHAT ÖZDEMİRModeling the effects of land use characteristics on mode choice for home-based work trips: The case of IstanbulEv uçlu iş yolculukları için arazi kullanım karakteristiklerinin tür seçimi üzerine etkilerinin modellenmesi: İstanbul örneği
2011PELİN ULUSOYNİCEL SAYGINURBAN DESIGNSustainable management of water resources on campus: The case of Izmir institute of technologyKampüs su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü örneği
2010GÜLNUR VURUŞKANKORAY VELİBEYOĞLUURBAN DESIGNSpontaneously-developed inner city technology precincts: Case of İzmirKendiliğinden gelişen kentiçi teknoloji bölgeleri: İzmir örneği
2010ÖZLEM ŞENYOLKORAY VELİBEYOĞLUURBAN DESIGNExploring temporaray usage opportunities of urban public spaces for event organizationsKentsel kamusal alanların etkinlik organizasyonları için geçici kullanım olanaklarının araştırılması
2010YASEMİN UZAKGÖRENCEMAL ARKONURBAN DESIGNDesign criteria for increasing environmental performance of recreational areas: Analysis of kordon/izmirRekreasyon alanlarının çevresel performansını arttırmak için tasarım ölçütleri: İzmir Kordon çözümlemesi
2010AYSUN KUYUMCUNİCEL SAYGINURBAN DESIGNThe development of shopping centers in Turkey: The case of DenizliTürkiye’de alışveriş merkezlerinin gelişimi: Denizli örneği
2009YELDA MERTNURSEN KAYA EROLCITY PLANNINGThe changing role of planners in local planning practices: A comparetive analysis of two planning studies of İzmir
2009SABRİ ALPERCEMAL ARKONQuantitative analysis of urban morphology: Exploring ethnic urban formations and structure in the city of İzmirKentsel morfolojide niceliksel çözümlemeler: İzmir kentinde etnik kentsel form ve yapının incelenmesi
2009ALİ KEMAL ÇINARERKAL SERİMIntgrating case based reasoning and geographic information systems in a planing support system: Çeşme peninsula studyVaka temelli mantık yürütme ve coğrafi bilgi sistemlerinin planlama destek sistemi bütününde entegrasyonu: çeşme yarımadası çalışması
2009ÖMER SELVİYAVUZ DUVARCI & GÖKMEN TAYFURTraffic accident predictions based on fuzzy logic approach for safer urban environments, case study: İzmir metropolitan areaGüvenli kentsel çevreler için bulanık mantık yaklaşımı ile trafik kazaları tahmini, örnek çalışma: İzmir metropolitan alanı
2009ERSİN TÜRKMURAT H. ÇELİKOptimum land-use allocation using binary integer programming and geographic information systems: Case of Çeşme
2009AHMET KIVANÇ KUTLUCASEMAHAT ÖZDEMİR & YAVUZ DUVARCIDeveloping a strategic decision- making process for local energy planning and urban land- use evaluations: The case for Balçova geothermal energyYerel enerji planlaması ve kentsel arazi kullanımı önerilerinin değerlendirilmesinde stratejik karar verme sürecinin geliştirilmesi: Balçova jeotermal enerji örneği
2009EMRE GÜNDAYERKAL SERİMCITY PLANNINGUrban decline and low demand housing case study: Damlacık (İzmir) district
2009ELİF MUTLUFATMA ŞENOLCITY PLANNINGCriteria for a “good” urbanrenewal project: The case of Kadifekale urban renewal project (İzmir, Turkey)“İyi” bir kentsel yenileme projesi için ölçütler: Kadifekale kentsel yenileme projesi örneği (İzmir, Türkiye)
2009ONUR MENGİNURSEN KAYA EROLURBAN DESIGNAnalysis of climate sensitivity in outdoor space: Evaluating urban patterns in Different climatesDış mekanın iklime duyarlılığının analizi: farklı iklimlerdeki kentsel dokuların değerlendirilmesi
2009İLGİ ATAY KAYANURSEN KAYA EROLCITY PLANNINGSustainability measurement in urban planning practice: Evaluating the environment plans of the cities in aegean regionKentsel planlama pratiğinde sürdürülebilirlik ölçümü: ege bölgesindeki kentlerin çevre düzeni planlarının değerlendirilmesi
2009ÇAĞLAR KOŞUNH. MURAT ÇELİKCITY PLANNINGDeveloping link capacity functions at urban arterialsKentsel arterlerde link kapasite fonksiyonlarının geliştirilmesi
2008HANDE AĞAN YALÇINTAŞCEMAL ARKONEvaluating the impact of urban competitive advantages on economic revitalization of deprived inner cities through a case study hel in istanbulKentsel rekabet edebilir avantajların kent içi çöküntü alanlarının ekonomik olarak canlanmasına etkisinin İstanbul’da yapılan bir alan çalışması üzerinden değerlendirilmesi
2008YAKUP EĞERCİOĞLUSEMAHAT ÖZDEMİRThe effects of improvement plans on urban transformation process in illegal built up/squatter areas in Turkey: İzmir and Ankara cases
2007SEVAL CÖMERTLERNURSEN KAYA EROL & VEDAT PAZARLIOĞLUThe impact of pedestrianization on residential property rental valuesYayalaştırmanın konut kira fiyatlarına etkisi
2007ÇİĞDEM TARHANH. MURAT ÇELİK & CEMAL ARKONDetection of environmental and urban change using remote sensing and gisKentsel ve çevresel değişimin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile saptanması
2007DENİZ DENİZNİCEL SAYGIN & A. CAN ÖZCANSecure urban environments by design: analysis of Konak square design through”crime prevention through environmental design (CPTED)princioplesTasarım yoluyla güvenli kent mekanları yaratılması: çevresel tasarımla suçun önlenmesi (cpted) prensiplerinden etkinliğinin konak meydanı tasarımı örneğinde ölçülmesi
2007FERYAL DALAYŞIN DEDEKORKUTCITY PLANNINGThe reasons and suggested solutions of underdevelopment of thermal tourism in TurkeyTürkiye’de termal turizmin azgelişmişliğinin nedenleri ve öneri çözümler
2007EMEL GÜNAYÖMÜR SAYGIN & YAVUZ DUVARCICITY PLANNINGInteraction of urban fringe and transportation system: Istanbul caseKent çeperi ve ulaşım sistemi ilişkisi: İstanbul örneği
2007UFUK BALERKAL SERİMURBAN DESIGNUtilization of Urban Design Principles In Designing The Urban Space Case Studies On The Netherlands And TurkeyKentsel mekanın tasarımında kentsel tasarım ilkelerinin kullanılması – Hollanda ve Türkiye’den örnek çalışmalar
2007IŞIN CANNİCEL SAYGINURBAN DESIGNTransformation of Public Space: A Case of Konak Square, İzmirKamusal alanın dönüşümü: İzmir konak meydanı örnek çalışması
2007RECEP ANIL BİNAYERKAL SERİMURBAN DESIGNUrban Regeneration Policy Impacts On The Future of City-A Comparative Study In European And The Turkish ContextKentsel dönüşüm politikalarının kentin geleceğine etkileri – Avrupa ve Türkiye bağlamında karşılaştırmalı bir çalışma
2006NİLGÜN KİPER    SEMAHAT ÖZDEMİR & ZİYA GENÇELResettlement Of immigrants and planning in İzmir during the Hamidian Period
2006AYŞE SÜERÜLKER SEĞMENCITY PLANNINGThe analysis of historical/cultural pattern developmenet and conservation plans of Antalya kaleiçiAntalya kaleiçi yerlemesiminin kültür dönemleri açısından kent dokuları ve koruma planlarının incelenmesi
2006SIDIKA BAHAR DURMAZERKAL SERİMURBAN DESIGNEarthquake conscious urban transformation and redevelopment:repercussions of İzmir radius project on Fikri Altay district
2005ZEYNEP PEKERAKIN SÜELIntegrating renewable energy technologies into cities through urban planning: In the case of geothermal and wind energy
2005PERVİN ŞENOLCEMAL ARKONA critial evaluation on the concept of justice in planning process-judicial oversight: The Balçova and Narlıdere cases
2005TANKUT GÖKÇENERKAL SERİMInfluence of urban geometry on public investment cost of urban technical infrastructure:a case study of sewer system in Aydın, Turkey
2005CANSU CANERGÜNEŞ GÜRURBAN DESIGNDesign criteria of high capacity bus transportation systems
2005ESİN İNCE KOMPİLADİLE ARSLAN AVARCITY PLANNINGUneven development and declining inner city residential areas: The case of İzmir-Tuzcu district
2004KORAY VELİBEYOĞLUAKIN SÜELInstitutional use of information technologies in city planning agencies: implications from Turkish metropolitan municipalities
2004UĞUR YANKAYAH. MURAT ÇELİKCITY PLANNINGModeling the impacts of İzmir subway on the values of residential property using hedonic price model
2004EVRİM GÜÇERERKAL SERİMCITY PLANNINGArchaeology and urban planning-a consensus between conservation and development:aphrodisias and geyre
2004RABİA ÇAMERKAL SERİMCITY PLANNINGAn analaytical approach to the urban outdoor lighting quality of residential areas in İzmir
2004İREM GÜLENCEMAL ARKONURBAN DESIGNDesign criteria of technology development zones a case study in İzmir Technology development zone
2004SADIK YILMAZ KONURSAYH. MURAT GÜNAYDIN  & ZİYA GENÇELURBAN  DESIGNLand readjustment process in urban design: project management approach
2004SİNECAN İŞCANLIZİYA GENÇEL & NİCEL SAYGINURBAN DESIGNThe morphological and the urban characteristics of the monumental building complexes in ottoman capitals
2004UĞUR BOZKURTAKIN SÜELURBAN DESIGNThe morphological characteristics of the block structure in central areas
2004HASİBE VELİBEYOĞLUSEMAHAT ÖZDEMİRCITY PLANNINGDevelopment trends of single family housing estates in İzmir metropolitan fringe area
2004DENİZ KILINÇH.MURAT GÜNAYDINURBAN DESIGNFactors constraining the development of professional project management in Turkey’s urban design practice
2004BİRKAN BEKTAŞYAVUZ DUVARCIThe analysis of the planning consequences and risk of earthquake in terms of urban rent: the case study of Adapazarı
2003NİDA KAMİL ÖZBOLATAKIN SÜELThe debate on the transition to flexible production: A case study on manufacturing industry in Turkey and its provincesEsnek üretime geçiş tartışmaları üzerine: Türkiye ve kentleri hakkında bir çalışma
2003BURCU BÖCEKLİAKIN SÜELInvestigating the efects of nodes and landmarks in city plannig practice
2003HÜNLER KAYACEMAL ARKONSpatial preferences of foreign industrial capital in aegean region
2003ERSİN TÜRKAKIN SÜELA critical evaluation of space requirements of existing industrial estates in İzmir
2003CAN KARAERKAL SERİMSustainable tourism development in small island developing states. Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) as a case study
2002NURSEN KAYA EROLSEMAHAT ÖZDEMİRAnalysis of the interaction between theory and practice in urban planning: Understanding İzmir experience
2002ALPER SABRİERKAL SERİMURBAN DESIGNA cad-based modeling for dynamic visualization of urban environments in piecemeal (ıncremental) growth
2002ALİ KEMAL ÇINARSEMAHAT ÖZDEMİRCITY PLANNINGAnalysis of illegal physical development in metropolitan cities: An İzmir case
2002AHMET ÇETİNSEMAHAT ÖZDEMİRURBAN DESIGNChanging process of the physical and social structure of Eski Foca
2002ÖMER SELVİGÜNEŞ GÜRCITY PLANNINGEfficiency analysis of İzmir metro in Its current state
2002ULAŞ Ş. KILIÇKAYACEMAL ARKONCITY PLANNINGRestructuring processes and the city: A case study on İzmir and its region
2001TAN YİĞİTCANLARCEMAL ARKONA methodology for geographical information systems based participatory decision making approach
2001SEVAL CÖMERTLERAKIN SÜELURBAN DESIGNCemeteries “Planning and design principles”
2001AHMET KIVANÇ KUTLUCASEMAHAT ÖZDEMİRCITY PLANNINGPotential natural hazard areas in Izmir built up zone case study: Altındag landslide areas
2001TİMUR ERGENEKONZİYA GENÇELURBAN DESIGNThe regeneration of city centers a design strategy for Alsancak district Izmir
2001YAKUP EĞERCİOĞLUERKAL SERİMURBAN DESIGNChanging dynamics of urban renewal:Uzundere(Izmir)urban renewal project
2000YAVUZ DUVARCIAKIN SÜELA special transportation modelling approach for the disadvantaged groups in urban traffic
2000HANDE AĞANERKAL SERİMURBAN DESIGNDesign criteria of in campus sport facilities with reference to world university sports competitions a case study in IZTECH campus
2000HANİFE NACAKSEMAHAT ÖZDEMİRURBAN DESIGNAquaparks-location requirements and design criteria
2000GÖKÇEN KILINÇCEMAL ARKON & SEMAHAT ÖZDEMİRCITY PLANNINGRibbon development in Aydın along Denizli-Izmir Highway
2000NURAY SEVİNÇCEMAL ARKON & SEMAHAT ÖZDEMİRCITY PLANNINGWetland conservation within the framework of city planning
2000SEDA BAYDERESEMAHAT ÖZDEMİRURBAN DESIGNNoise analysis in urban areas and alternative solutions
2000NESLİHAN KARATAŞSEMAHAT ÖZDEMİRCITY PLANNINGEffects of land-ownership transformation in metropolitan fringe areas on existing urban pattern(a case study of ayrancilar-Torbali)
1999GÜLAY AŞIKOĞLUERKAL SERİMURBAN DESIGNThe spatial analsis of public squares in a rapidly changing social setting Konak square as a case study
1999TANKUT GÖKÇENSEMAHAT ÖZDEMİRURBAN DESIGNUrban design for disabled people
1999NİLGÜN KİPERAKIN SÜELURBAN DESIGNImportance of play areas in child development and design guidelines for play areas
1999ÖZDEN ALICIGÜZELCEMAL ARKONCITY PLANNINGPlanning problems of primary schools
1999FERAL GEÇER SARGINSEMAHAT ÖZDEMİRURBAN DESIGNThe desing of informationelements in urban areas;a case study at Izmir, Kemeraltı
1999SONER BUĞUCEMAL ARKONCITY PLANNINGImpacts of partical plans on urban growth,case study:Guzelbahce-Seferihisar Axis
1999E.ERTUNÇ  GONCAGÜLSEMAHAT ÖZDEMİRURBAN DESIGNA new method in the process of creating urban form:urban coding
1999NERİMAN YÖRÜRSEMAHAT ÖZDEMİRCITY PLANNINGUse of public lands for mass housing projects in the privatization process-İzmir case
1999AHU DALGAKIRANERKAL SERİMURBAN DESIGNDesign criteria development for community centres and Manisa as a case study
1999ZÜHRE ÇELİKERKAL SERİMURBAN DESIGNEvolution of high-rise buildings as shapers of urban space Izmir,as a case study
1998GÜLNUR AYDINÖZERKAL SERİMURBAN DESIGNThe revitalization and redevelopment of urban waterfronts
1998KORAY VELİBEYOĞLUAKIN SÜELURBAN DESIGNWalkable streets(Evaluation of streets in the context of urban theory, life and form)
1998ZEYNEP PEKERERKAL SERİMURBAN DESIGNEnergy efficient urban design
1998IŞIN GİRGİNSEMAHAT ÖZDEMİRURBAN DESIGNIn the changing social structure problems of women and children who are in need of protection related with urban physicial structure and proposal for solution of this problem
1998ŞENİZ VURAL ERDOĞANAKIN SÜELURBAN DESIGNAn investigation on Airport planning and designprocess with sample study of Çeşme stol port: Athesis in city and regional planning