YAN-DAL VE ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI

YAN-DAL PROGRAMI

Yan-Dal Programı, Enstitümüzün, diğer lisans programlarını başarıyla yürüten ve kentleşme sürecine, kentsel sorunlara ve olgulara ilgi duyan ve bu kapsamda ilgi ve bilgilerini geliştirmek isteyen lisans örencilerinin katılabildiği bir programdır.

Öğrenciler, ilan edilen yan dal programına, kendi lisans programlarının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilirler. Başvuru sırasında öğrencinin takip ettiği ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması, başvurduğu yarıyıla kadar eğitim planındaki tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ve transkript ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

Öğrenciler yandal programından toplam 18 kredilik ders (2 zorunlu, 4 seçmeli) almak durumundadırlar. 18 kredilik dersin 12 kredisi bölüm tarafından verilen derslerden oluşmak durumundadır. Programı en az 2.00 genel not ortalaması  ile tamamlayan öğrencilere “Şehir Planlama Yan-Dal ” sertifikası verilir. Ancak bu sertifika, şehir planlama mesleğinin “profesyonel” olarak icra edilmesinde kullanılamaz.

Program yapısı

Zorunlu Dersler :
CP111 Şehirleşme ve Şehir Planlama - (3-0)3
CP311 Planlama Kuramı (3-0)3
Seçmeli Dersler :
CP232 Yapılaşma Çevre ve Tarih I (3-0)3
CP341 Şehir Sosyolojisi (3-0)3
CP333 Yapılaşma Çevre ve Tarih II (3-0)3
CP336 Çevresel Konular ve Planlama (3-0)3
CP343 Şehir Ekonomisi (3-0)3
CP356 Taşınmaz Mal Ekonomisi (3-0)3
CP35 3 Şehirlerde Ulaşım Planlaması I (3-0)3
CP488 Şehir Mekanlarının Korunması (3-0)3
CP482 Planlamanın Yasal ve İdari Yönleri (3-0)3
CP411 Kentsel Yenileme Kuramı ve Uygulaması (3-0)3
CP471 Şehir Konutları (3-0)3

Daha fazla bilgi için lütfen Yan Dal Programı dökümanını inceleyiniz.

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI

Çift ana dal programının amacı, kendi bölümünün lisans programını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda planlama alanında ikinci bir lisans diploması almak üzere, öğrenim görmelerini sağlamaktır. Kendi bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal programını en az 2.50 genel ortalaması ile tamamlayan öğrenciye ikinci ana dal lisans diploması verilir.

Öğrenci, ilan edilen çift ana dal programına, kendi lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılın başında başvurur.Öğrencinin programa başvurabilmesi için başvuru anında ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20’sinde bulunması, başvurduğu yarıyıla kadar kendi lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, dilekçe ve transkript ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

Çift ana dal programı en az 36 krediden oluşur ve ders programı lisans programında açıklandığı gibidir.

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü