KENTSEL TASARIM

DERSLER

UD 501 KENTSEL TASARIM PROJESİ I (2-6) 5
Fonksiyonel ve biçimsel anlamda temel tasarım fikirlerini oluşturmak ve çeşitli tasarım kavramlarını anlamak; oluşturulan fikirleri mekansal tasarım biçimine dönüştürmek ve temelde tasarımı oluşturma sistemini göstermek ; tasarım biçimini, bütünlüğünü ve yapısını ve aynı zamanda çalışma alanının fonksiyonel, mekansal ve kentsel içeriğin anlamak ; ve uygun bir yapısal çevrenin hedeflenen tasarımla oluşturulması.
UD 514 KENTSEL TASARIM SÜRECİ VE KURAMI (3-0) 3
Kentsel tasarıma ilişkin tanımlar ve kavramlar ; kentsel tasarım bilincinin oluşmasında teknik, kamu yararı gibi konuların yanısıra kentsel standartların korunması gibi konular; kentsel tasarımın potansiyel ve özgün rolünün, bütüncül planlama sürecinin doğasından kaynaklanan alan planlamasından mimari imaja kadar uzanan kapsamı içinde kavranması ; tasarım sürecinde fikir bütünlüğü, ifade tarzı/sunuş, gerçekleştirme ; kentsel tasarım kuram ve yaklaşımları ; kentsel tasarımda algılamaya ve biçime ilişkin konular.
UD 693 ARAŞTIRMA SEMİNERİ* (0-3) KREDİSİZ

Ders, iki ana bölümden oluşur. Birinci bölümde, kentsel toplumsal araştırmalarda farklı kuramlar, perspektifler, yaklaşımlar ve kavramlaştırmalardan yola çıkarak, niceliksel, niteliksel ve çoğulcu metodolojiler ele alınır. İkinci bölümde ise, güncel kentsel-toplumsal meseleler ile ilgili araştırma tasarımları ve yöntemleri üzerine örnek uygulamalı çalışmalar yapılır. Uygulama çalışmaları ve sunuş metinlerini hazırlama sırasında ortaya çıkabilecek etik sorunlar somut örnekleri ile incelenir.

  SEÇMELİ DERS (x2) (3-0) 3
UD 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ (0-1) KREDİSİZ
CP 8XX UZMANLIK ALANI DERSİ (4-0) KREDİSİZ
   
UD 502 KENTSEL TASARIM PROJESİ II (2-6) 5
Kentsel Tasarım Projesi I’in içeriği ve hedefleri doğrultusunda, kentsel tasarım düşüncesinin karmaşıklığını detaylı bir şekilde algılamak ; tasarım alanının önemini göz önünde tutmak; biçimleri oluşturan farklı aktörlere değinmek ; mimari terimleri anlamak ve teklif edilen yapı tiplerinin uygun kimliğinin algılanmasını sağlamak; yapı ve mekan tasarımının irdelenmesinde detaylı düşünce kavramlarını sunmak.
UD 631 KENTSEL TASARIMDA ÖRNEK ÇALIŞMALAR (3-0) 3
Bu seçmeli dersin amacı; öğrencilerin günümüz kentsel tasarım sanatının etkilenip biçimlendiği “En İyi Uygulamalar” (Best practices) örneklerinin teorik ve pratik yönleriyle tanıştırılmasıdır. “En İyi Uygulamalar” a ilişkin örnekler Kentsel Tasarım fikir yarışmaları ile ulusal ve uluslar arası kentsel tasarım projeleri ve uygulamalarından seçilecektir.
SEÇMELİ (3-0) 3
  SEÇMELİ (3-0) 3
  SEÇMELİ (3-0) 3
UD 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ (0-1) KREDİSİZ
CP 8XX UZMANLIK ALANI DERSİ (4-0) KREDİSİZ

*Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Araştırma Semineri dersini 4. yarıyılın sonuna kadar almak zorundadır.

UD 551 KENTSEL TASARIMIN POLİTİKASI (2-2) 3
Bu ders, yapılı çevrenin tasarımı ile toplumsal toplumsal güç ilişkilerinin (tekrar) düzenlendiğini ve toplumsal kaynaklarının farklı gruplara eşit olmayan biçimde (tekrar) dağıtıldığını iddia etmektedir. Yapılı çevrenin tasarımı ve kentsel mekanın yeniden düzenlenmesi tarafsız gelişmez; grupların (maddi gelir, toplumsal cinsiyet, ırk/etnisiti, din, bölge, yaş ve benzeri özelliklere dayanan) çeşitli sosyo-ekonomik farklılıklarının gelişimini etkiler ve ayrıca bunlardan etkilenir. Bu ders, bu farklıkların nasıl “mekansallaştığını” belirlemeyi ve bu “mekansallaşma yol ve biçimlerinin” toplumsal kaynaklara erişimi nasıl farklılaştırdığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Ardından, farklı mekan ölçeklerinde gelişen kentsel tasarım projelerine dair örnekleme çalışmalarıyla, toplumsal kaynakların “daha eşitlikçi” dağılımı için kentsel tasarım projelerinin nasıl geliştirilmesine dair arayışları ortaya koyacaktır.
UD 572 KENTSEL ALTYAPI VE TRAFİK TASARIMI (2-2) 3
Trafik tasarımı unsurlarının tanıtımı , yol ve sokak türleri. Her bir seyahat aracı (kamu, özel yaya, bisiklet, vb.) ve hareketin türü için temel prensipler, standartlar ve ulaşım olanaklarının (kavisler, 6 yaya kaldırımları, otopark alanları kavşak ve rampa tasarımı) geometrik tasarımına ilişkin çeşitli yaklaşımlar. Her bir seyahat aracının karşılaştırmalı avantajları, tasım araçları ile birbirlerine bağlantıları. Seyahat üretimi, dağıtımı ve aktiviteler arasında dolaşım çözümleri. Trafik işaretlerinin rolü, ayrılmalar, katılmalar, sınırlar, trafik yoğunluğu, şerit tayini. Yolların sınıflandırılması ve tasarımdaki rolü. Devlet politikaları, projelere kamu desteği. Ayrıca, yapılacak tartışmalarla yaratıcı düşüncenin gücünü kavramak, alternatif seyahat davranışları ve tasarım sürecinde ortaya çıkacak çeşitli ve zengin uzantıları tanımak. Dış etkenler, çevresel faktörler, ulaşım uygulamalarının politik sonuçları.
UD 575 AFETE DAYANIKLI YAPILI ÇEVRELER TASARLAMAK (2-2) 3
Bu ders, yapılı çevrelerdeki doğal afetlerin yaratacağı riskleri önlemek ve sonrasında idare etmek üzere gelişen, mevcuttaki ve yeni gelişen kent planlama ve tasarım yaklaşımlarının kentsel tasarım kriter ve prensipleri üzerinden sunmaktadır. Yapılı çevrenin tasarımı yoluyla etkilediğimiz toplumsal sağlık, güvenlik ve yaşam kalitesinin devamı ve arttırılması için bu konuların kent tasarımcıları tarafından bilinmesi ve uygulamalarına alması zaruridir.
UD 590 KENTSEL TASARIMDA ÖZEL KONULAR (3-0) 3
Kentsel tasarımın farklı çalışma alanlarında belirlenmiş özel konularda öğretim üyesi tarafından yönlendirilen grup çalışmaları (A) Kentsel tasarım teorisi ve yöntemleri; (B) Kentsel Kamusal Alan; (C) Su/iklim/enerji duyarlı kentsel tasarım; (D) Kentsel tasarım rehberi ve kentsel kodlar.
UD 516 DIŞ MEKAN TASARIM TEKNİKLERİ (2-2) 3
Ders, cok sayıda tasarım detayını içermekle birlikte temelde şu konuları kapsamaktadır: Alan analizi, tasarım elemanları ve detayları, ulaşım (yaya, bisiklet, araç) ve yol plan ve kesitleri, altyapı elemanları ve tasarımı, yaya temelli ve yaya-araç trafiği sorunlarını aza indirgeyen tasarım teknikleri, engelliler için erişimi mümkün kılan tasarım teknikleri ve standartları, kentsel dış mekanları başarılı kılan özellikler, ve güvenli alanlar için tasarım. Tüm bu konular çeşitli kentsel mekan örnekleri (kent meydanları, yollar, oyun alanları, nehir ve deniz kıyıları vb) üzerinden tartışılacaktır. Ayrıca öğrenciler her haftaki ders konusunda bireysel olarak projeler üzerinde çalışacaklardır.
UD 631 KENTSEL TASARIMDA ÖRNEK ÇALIŞMALAR (3-0) 3
Bu seçmeli dersin amacı; öğrencilerin günümüz kentsel tasarım sanatının etkilenip biçimlendiği “En İyi Uygulamalar” (Best practices) örneklerinin teorik ve pratik yönleriyle tanıştırılmasıdır. “En İyi Uygulamalar” a ilişkin örnekler Kentsel Tasarım fikir yarışmaları ile ulusal ve uluslar arası kentsel tasarım projeleri ve uygulamalarından seçilecektir.
UD 555 KENTSEL TASARIM TEKNİKLERİ (2-2) 3
Kentsel Tasarım Araştırma Metot ve Teknikleri dersi kentsel tasarım araştırmasına yönelik çeşitli metot ve teknikleri içerir. Mekan, toplum, hareketlilik ve tasarım ana konularındaki metotları  içerir. Ayrıca, kentsel tasarımda alan araştırması, temsil ve sunum teknikleri ve araçlarını inceler.

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü