ARAŞTIRMA ALANLARI

İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yürütülen araştırma faaliyetlerinin şekillenmesinde, bölümümüzün, İzmir ve Türkiye’deki planlama pratiğinin gelişimine, yerel ve ulusal aktörlerle birlikte çalışarak katkı yapmak misyonu belirleyici olmuştur. Bu çerçevede bölümümüzde, özellikle İzmir’in geleceği,  çevresi ve yerleşimlerine dair konularda, uygulamada görev yapan plancılar, belediyeler ve diğer yerel yönetimler ile birlikte çalışılarak ve işbirliği yapılarak yürütülen önemli projeler bulunmaktadır. Bu durum, bölümümüzün yerel ve bölgesel yönetimler adına yapılan araştırmalar konusundaki etkinliğinin bir göstergesidir.

Bölümümüzün son yıllardaki araştırma stratejisi, planlama, kent ve mekana dair konularda eleştirel ve yaratıcı düşüncenin gelişimine katkı yapacak nitelikteki araştırmaların gelişimine etkin katkı yapmaktır. Bu çerçevede, bölümümüzde yürütülen araştırmalarda, ulusal ve uluslar arası araştırma kurumları adına yapılan araştırmalar ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürütülen araştırmaların, dinamik bir araştırma kültürü oluşturacak nitelik ve sayıya ulaştırılması hedeflenmektedir.

Bölümümüzde yürütülen araştırma konularının şekillenmesinde öğretim elemanlarının ilgi alanları belirleyici olmuş, bu durum araştırma alanlarının aşağıdan-yukarıya doğru şekillendiği, yeniliklere açık bir araştırma kültürünün bölümümüzde gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu nedenle, bölümümüzde kesin hatlarla tanımlanabilen araştırma odaklarından söz etmek mümkün olmasa da, kuruluşundan bugüne bölümümüzde yürütülen araştırma faaliyetlerinin dört ana konuda gruplandığı söylenebilir:

- Kentsel Gelişme ve Planlama

- Kentsel Tasarım ve Koruma

- Kentsel Ulaşım Sistemleri ve Altyapı

- GIS ve Mekansal Analizler

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü