THESIS

  DATE MASTER PHD THESIS TITLE (ENG) THESIS TITLE (TURKISH)
  AUTHOR SUPERVISOR(S) DEPARTMENT AUTHOR SUPERVISOR(S)
1 2016       EMEL KARAKAYA GÜLDEM ÖZATAĞAN Agro food system transitions? Exploring alternative agro food initiatives in İzmir, Turkey Tarımsal gıda sistemlerinin dönüşümü? İzmir, Türkiye’deki alternatif Tarımsal gıda girişimlerinin keşfi
2 2016       İPEK UZUN KAŞTAŞ FATMA ŞENOL Differences in the uses and needs of neighborhood parks: A case study about female park users in Balçova (İzmir, Turkey) Mahalle parklarının kullanımları ve ihtiyaçlarında farklılıklar: Balçova’daki (izmir, Turkey) kadın park kullanıcılarına dair bir örneklem çalışması
3 2016 SELÇUK AKSOY NİCEL SAYGIN URBAN DESIGN     Reclaiming ecological sustainability of urban streams by use of green infrastructure techniques Yeşil altyapı teknikleri kullanımı ile kentsel akarsuların ekolojik sürdürülebilirliğin yeniden sağlanması
4 2015       ONUR MENGİ KORAY VELİBEYOĞLU Evaluation of creative industry clusters through the ecosystem approach: Investigation of weedding wear sector in İzmir Yaratıcı endüstri kümelerinin ekosistem yaklaşımı ile değerlendirilmesi: İzmir’deki gelinlik sektörünün araştırılması
5 2015       ÇAĞLAR KOŞUN SERHAN ÖZDEMİR & H. MURAT ÇELİK The use of nonextensive framework in connection with traffic flow Genişletilemezlik ilkesinin trafik akışı üzerinde kullanımı
6 2015 UMUT ERDEM HASAN ENGİN DURAN CITY PLANNING     Spatial effects of trade openness: Regional inequality, trade openness and liberal trade policies in Turkey Dışa açıklığın mekansal etkileri; Türkiye’de bölgesel eşitsizlik, dışa açıklık ve liberal ticaret politikaları
7 2015 KHWAJA JAWID SEDIGI ÖMÜR SAYGIN & SEMAHAT ÖZDEMİR CITY PLANNING     Gis-based multi-criteria approach for land-use suitability analysis of wind farms: the case study of Karaburun Peninsula, Izmir,-Turkey Rüzgar enerjisi santralleri için uygun alanların belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemi tabanlı, çok kriterli yaklaşım: Karaburun Yarımadası örneği, İzmir-Türkiye
8 2015 ÖMÜR DAMLA KURU NİCEL SAYGIN URBAN DESIGN     Place-making: Examination of practices in Turkey Yer-oluşturma: Türkiye’deki uygulamaların incelenmesi
9 2014       HASİBE VELİBEYOĞLU CEMAL ARKON Assessing subjective quality of urban life at neighborhood scale Öznel kentsel yaşam kalitesinin mahalle ölçeğinde değerlendirilmesi
10 2014       YELDA MERT NİCEL SAYGIN Application of exergy analysis method to energy efficient building block design Ekserji analizi metodunun enerji etkin yapı adası tasarımına uygulanması
11 2014       İLGİ ATAY KAYA NURSEN KAYA EROL Conflicts in the planning processes of locally unwanted land uses (LULUs): Case studies in İzmir Yerelde İstenmeyen Arazi Kullanımları (LULU) planlama süreçlerindeki çatışmalar: İzmir alan çalışmaları
12 2014       GÖKHAN HÜSEYİN ERKAN ADİLE ARSLAN AVAR Public city, private interest: Facing the conflict of powder and ownership in the field of planning practices in İzmir Kamusal kent, özel çıkar: İzmir’in planlama pratikleri güç ve mülkiyet çatışması
13 2014 İREM İNCE KORAY VELİBEYOĞLU URBAN DESIGN     Urban design toolkit for creative place-making and cultural tourism: The case of Alaçatı Yaratıcı mekan üretimi ve kültürel turizm için kentsel tasarım araçları: Alaçatı örneği
14 2014 HAMIDREZA YAZDANI ÖMÜR SAYGIN CITY PLANNING     Participatory planning support system for assessment of spatial conflicts in İzmir peninsula Mekansal çakışmaların değerlendirmesinde katılımcı planlama karar verme destek sistemi: İzmir Yarımada örneği
15 2013       SAYGIN CAN OĞUZ CEMAL ARKON Urban change dynamics: İzmir case, 1927-2010 Kentsel değişim dinamikleri: İzmir örneği, 1927-2010
16 2013 SEVİM PELİN ÖZKAN ÖMÜR SAYGIN & ÇİĞDEM TARHAN CITY PLANNING     An assessment of spatial relationship between lung cancer incidence rate and quality of urban life: Izmir case Akciğer kanseri insidans oranları ile kentsel yaşam kalitesi arasındaki mekânsal ilişkinin değerlendirilmesi: İzmir örneği
17 2012       RABİA BOLPOSTA SEMAHAT ÖZDEMİR The ıntegration of land use planning process with water resources management: Analysis of küçük Menderes river basin catchment area-Turkey Arazi kullanım planlaması sürecinin su kaynakları yönetimi ile bütünleştirilmesi-küçük menderes nehri drenaj havzasının analizi-Türkiye
18 2012 BELKIS DÖNMEZ YAVUZ DUVARCI URBAN DESIGN     Modifying traffic calming elrmrnts for the cultural and spatial constraints of the turkish urban streets: İzmir-Güzelyalı case study Türk kent sokaklarının kültürel ve mekânsal yapısına uygun olarak trafik durultma tasarım elemanlarının geliştirilmesi: İzmir-Güzelyalı örneği
19 2012 EDA UÇAK FATMA ŞENOL URBAN DESIGN     Dynamics of gentrification in a seashore town: The case of Alaçatı, İzmir Bir sahil kasabasında soylulaştırma dinamikleri: Alaçatı örneği, İzmir
20 2011 MURAT ÇEVİKAYAK KORAY VELİBEYOĞLU URBAN DESIGN     Interrogating time, space and place within technological approach Zaman, mekan ve yerin teknolojik yaklaşımlar ile sorgulanması
21 2011       ÖZLEM TAŞKIN ERTEN SEMAHAT ÖZDEMİR Questioning the privatization of public space: the “publicness” of shopping centers Kamusal alanın özelleştirilmesini sorgulamak: alışveriş merkezlerinin kamusallığı
22 2011       UĞUR YANKAYA SEMAHAT ÖZDEMİR Modeling the effects of land use characteristics on mode choice for home-based work trips: The case of Istanbul Ev uçlu iş yolculukları için arazi kullanım karakteristiklerinin tür seçimi üzerine etkilerinin modellenmesi: İstanbul örneği
23 2011 PELİN ULUSOY NİCEL SAYGIN URBAN DESIGN     Sustainable management of water resources on campus: The case of Izmir institute of technology Kampüs su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü örneği
24 2010 GÜLNUR VURUŞKAN KORAY VELİBEYOĞLU URBAN DESIGN     Spontaneously-developed inner city technology precincts: Case of İzmir Kendiliğinden gelişen kentiçi teknoloji bölgeleri: İzmir örneği
25 2010 ÖZLEM ŞENYOL KORAY VELİBEYOĞLU URBAN DESIGN     Exploring temporaray usage opportunities of urban public spaces for event organizations Kentsel kamusal alanların etkinlik organizasyonları için geçici kullanım olanaklarının araştırılması
26 2010 YASEMİN UZAKGÖREN CEMAL ARKON URBAN DESIGN     Design criteria for increasing environmental performance of recreational areas: Analysis of kordon/izmir Rekreasyon alanlarının çevresel performansını arttırmak için tasarım ölçütleri: İzmir Kordon çözümlemesi
27 2010 AYSUN KUYUMCU NİCEL SAYGIN URBAN DESIGN     The development of shopping centers in Turkey: The case of Denizli Türkiye’de alışveriş merkezlerinin gelişimi: Denizli örneği
28 2009 YELDA MERT NURSEN KAYA EROL CITY PLANNING     The changing role of planners in local planning practices: A comparetive analysis of two planning studies of İzmir  
29 2009       SABRİ ALPER CEMAL ARKON Quantitative analysis of urban morphology: Exploring ethnic urban formations and structure in the city of İzmir Kentsel morfolojide niceliksel çözümlemeler: İzmir kentinde etnik kentsel form ve yapının incelenmesi
30 2009       ALİ KEMAL ÇINAR ERKAL SERİM Intgrating case based reasoning and geographic information systems in a planing support system: Çeşme peninsula study Vaka temelli mantık yürütme ve coğrafi bilgi sistemlerinin planlama destek sistemi bütününde entegrasyonu: çeşme yarımadası çalışması
31 2009       ÖMER SELVİ YAVUZ DUVARCI & GÖKMEN TAYFUR Traffic accident predictions based on fuzzy logic approach for safer urban environments, case study: İzmir metropolitan area Güvenli kentsel çevreler için bulanık mantık yaklaşımı ile trafik kazaları tahmini, örnek çalışma: İzmir metropolitan alanı
32 2009       ERSİN TÜRK MURAT H. ÇELİK Optimum land-use allocation using binary integer programming and geographic information systems: Case of Çeşme  
33 2009       AHMET KIVANÇ KUTLUCA SEMAHAT ÖZDEMİR & YAVUZ DUVARCI Developing a strategic decision- making process for local energy planning and urban land- use evaluations: The case for Balçova geothermal energy Yerel enerji planlaması ve kentsel arazi kullanımı önerilerinin değerlendirilmesinde stratejik karar verme sürecinin geliştirilmesi: Balçova jeotermal enerji örneği
34 2009 EMRE GÜNDAY ERKAL SERİM CITY PLANNING     Urban decline and low demand housing case study: Damlacık (İzmir) district  
35 2009 ELİF MUTLU FATMA ŞENOL CITY PLANNING     Criteria for a “good” urbanrenewal project: The case of Kadifekale urban renewal project (İzmir, Turkey) “İyi” bir kentsel yenileme projesi için ölçütler: Kadifekale kentsel yenileme projesi örneği (İzmir, Türkiye)
36 2009 ONUR MENGİ NURSEN KAYA EROL URBAN DESIGN     Analysis of climate sensitivity in outdoor space: Evaluating urban patterns in Different climates Dış mekanın iklime duyarlılığının analizi: farklı iklimlerdeki kentsel dokuların değerlendirilmesi
37 2009 İLGİ ATAY KAYA NURSEN KAYA EROL CITY PLANNING     Sustainability measurement in urban planning practice: Evaluating the environment plans of the cities in aegean region Kentsel planlama pratiğinde sürdürülebilirlik ölçümü: ege bölgesindeki kentlerin çevre düzeni planlarının değerlendirilmesi
38 2009 ÇAĞLAR KOŞUN H. MURAT ÇELİK CITY PLANNING     Developing link capacity functions at urban arterials Kentsel arterlerde link kapasite fonksiyonlarının geliştirilmesi
39 2008       HANDE AĞAN YALÇINTAŞ CEMAL ARKON Evaluating the impact of urban competitive advantages on economic revitalization of deprived inner cities through a case study hel in istanbul Kentsel rekabet edebilir avantajların kent içi çöküntü alanlarının ekonomik olarak canlanmasına etkisinin İstanbul’da yapılan bir alan çalışması üzerinden değerlendirilmesi
40 2008       YAKUP EĞERCİOĞLU SEMAHAT ÖZDEMİR The effects of improvement plans on urban transformation process in illegal built up/squatter areas in Turkey: İzmir and Ankara cases  
41 2007       SEVAL CÖMERTLER NURSEN KAYA EROL & VEDAT PAZARLIOĞLU The impact of pedestrianization on residential property rental values Yayalaştırmanın konut kira fiyatlarına etkisi
42 2007       ÇİĞDEM TARHAN H. MURAT ÇELİK & CEMAL ARKON Detection of environmental and urban change using remote sensing and gis Kentsel ve çevresel değişimin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile saptanması
43 2007       DENİZ DENİZ NİCEL SAYGIN & A. CAN ÖZCAN Secure urban environments by design:analysis of Konak square design through”crime prevention through environmental design (CPTED)princioples Tasarım yoluyla güvenli kent mekanları yaratılması: çevresel tasarımla suçun önlenmesi (cpted) prensiplerinden etkinliğinin konak meydanı tasarımı örneğinde ölçülmesi
44 2007 FERYAL DAL AYŞIN DEDEKORKUT CITY PLANNING     The reasons and suggested solutions of underdevelopment of thermal tourism in Turkey Türkiye’de termal turizmin azgelişmişliğinin nedenleri ve öneri çözümler
45 2007 EMEL GÜNAY ÖMÜR SAYGIN & YAVUZ DUVARCI CITY PLANNING     Interaction of urban fringe and transportation system: Istanbul case Kent çeperi ve ulaşım sistemi ilişkisi: İstanbul örneği
46 2007 UFUK BAL ERKAL SERİM URBAN DESIGN     Utilization of Urban Design Principles In Designing The Urban Space Case Studies On The Netherlands And Turkey Kentsel mekanın tasarımında kentsel tasarım ilkelerinin kullanılması – Hollanda ve Türkiye’den örnek çalışmalar
47 2007 IŞIN CAN NİCEL SAYGIN URBAN DESIGN     Transformation of Public Space: A Case of Konak Square, İzmir Kamusal alanın dönüşümü: İzmir konak meydanı örnek çalışması
48 2007 RECEP ANIL BİNAY ERKAL SERİM URBAN DESIGN     Urban Regeneration Policy Impacts On The Future of City-A Comparative Study In European And The Turkish Context Kentsel dönüşüm politikalarının kentin geleceğine etkileri – Avrupa ve Türkiye bağlamında karşılaştırmalı bir çalışma
49 2006       NİLGÜN KİPER SEMAHAT ÖZDEMİR & ZİYA GENÇEL Resettlement Of immigrants and planning in İzmir during the Hamidian Period  
50 2006 AYŞE SÜER ÜLKER SEĞMEN CITY PLANNING     The analysis of historical/cultural pattern developmenet and conservation plans of Antalya kaleiçi Antalya kaleiçi yerlemesiminin kültür dönemleri açısından kent dokuları ve koruma planlarının incelenmesi
51 2006 SIDIKA BAHAR DURMAZ ERKAL SERİM URBAN DESIGN     Earthquake conscious urban transformation and redevelopment:repercussions of İzmir radius project on Fikri Altay district  
52 2005       ZEYNEP PEKER AKIN SÜEL Integrating renewable energy technologies into cities through urban planning: In the case of geothermal and wind energy  
53 2005       PERVİN ŞENOL CEMAL ARKON A critial evaluation on the concept of justice in planning process-judicial oversight: The Balçova and Narlıdere cases  
54 2005       TANKUT GÖKÇEN ERKAL SERİM Influence of urban geometry on public investment cost of urban technical infrastructure:a case study of sewer system in Aydın, Turkey  
55 2005 CANSU CANER GÜNEŞ GÜR URBAN DESIGN     Design criteria of high capacity bus transportation systems  
56 2005 ESİN İNCE KOMPİL ADİLE ARSLAN AVAR CITY PLANNING     Uneven development and declining inner city residential areas: The case of İzmir-Tuzcu district  
57 2004       KORAY VELİBEYOĞLU AKIN SÜEL Institutional use of information technologies in city planning agencies: implications from Turkish metropolitan municipalities  
58 2004 UĞUR YANKAYA H. MURAT ÇELİK CITY PLANNING     Modeling the impacts of İzmir subway on the values of residential property using hedonic price model  
59 2004 EVRİM GÜÇER ERKAL SERİM CITY PLANNING     Archaeology and urban planning-a consensus between conservation and development:aphrodisias and geyre  
60 2004 RABİA ÇAM ERKAL SERİM CITY PLANNING     An analaytical approach to the urban outdoor lighting quality of residential areas in İzmir  
61 2004 İREM GÜLEN CEMAL ARKON URBAN DESIGN     Design criteria of technology development zones a case study in İzmir Technology development zone  
62 2004 SADIK YILMAZ KONURSAY H. MURAT GÜNAYDIN & ZİYA GENÇEL URBAN DESIGN     Land readjustment process in urban design: project management approach  
63 2004 SİNECAN İŞCANLI ZİYA GENÇEL & NİCEL SAYGIN URBAN DESIGN     The morphological and the urban characteristics of the monumental building complexes in ottoman capitals  
64 2004 UĞUR BOZKURT AKIN SÜEL URBAN DESIGN     The morphological characteristics of the block structure in central areas  
65 2004 HASİBE VELİBEYOĞLU SEMAHAT ÖZDEMİR CITY PLANNING     Development trends of single family housing estates in İzmir metropolitan fringe area  
66 2004 DENİZ KILINÇ H. MURAT GÜNAYDIN URBAN DESIGN     Factors constraining the development of professional project management in Turkey’s urban design practice  
67 2004 BİRKAN BEKTAŞ YAVUZ DUVARCI       The analysis of the planning consequences and risk of earthquake in terms of urban rent: the case study of Adapazarı  
68 2003 NİDA KAMİL ÖZBOLAT AKIN SÜEL       The debate on the transition to flexible production:A case study on manufacturing industry in Turkey and its provinces Esnek üretime geçiş tartışmaları üzerine: Türkiye ve kentleri hakkında bir çalışma
69 2003 BURCU BÖCEKLİ AKIN SÜEL       Investigating the efects of nodes and landmarks in city plannig practice  
70 2003 HÜNLER KAYA CEMAL ARKON       Spatial preferences of foreign industrial capital in aegean region  
71 2003 ERSİN TÜRK AKIN SÜEL       A critical evaluation of space requirements of existing industrial estates in İzmir  
72 2003 CAN KARA ERKAL SERİM       Sustainable tourism development in small island developing states. Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) as a case study  
73 2002       NURSEN KAYA EROL SEMAHAT ÖZDEMİR Analysis of the interaction between theory and practice in urban planning: Understanding İzmir experience  
74 2002 ALPER SABRİ ERKAL SERİM URBAN DESIGN     A cad-based modeling for dynamic visualization of urban environments in piecemeal (ıncremental) growth  
75 2002 ALİ KEMAL ÇINAR SEMAHAT ÖZDEMİR CITY PLANNING     Analysis of illegal physical development in metropolitan cities: An İzmir case  
76 2002 AHMET ÇETİN SEMAHAT ÖZDEMİR URBAN DESIGN     Changing process of the physical and social structure of Eski Foca  
77 2002 ÖMER SELVİ GÜNEŞ GÜR CITY PLANNING     Efficiency analysis of İzmir metro in Its current state  
78 2002 ULAŞ Ş. KILIÇKAYA CEMAL ARKON CITY PLANNING     Restructuring processes and the city: A case study on İzmir and its region  
79 2001       TAN YİĞİTCANLAR CEMAL ARKON A methodology for geographical information systems based participatory decision making approach  
80 2001 SEVAL CÖMERTLER AKIN SÜEL URBAN DESIGN     Cemeteries “Planning and design principles”  
81 2001 AHMET KIVANÇ KUTLUCA SEMAHAT ÖZDEMİR CITY PLANNING     Potential natural hazard areas in Izmir built up zone case study: Altındag landslide areas  
82 2001 TİMUR ERGENEKON ZİYA GENÇEL URBAN DESIGN     The regeneration of city centers a design strategy for Alsancak district Izmir  
83 2001 YAKUP EĞERCİOĞLU ERKAL SERİM URBAN DESIGN     Changing dynamics of urban renewal:Uzundere(Izmir)urban renewal project  
84 2000       YAVUZ DUVARCI AKIN SÜEL A special transportation modelling approach for the disadvantaged groups in urban traffic  
85 2000 HANDE AĞAN ERKAL SERİM URBAN DESIGN     Design criteria of in campus sport facilities with reference to world university sports competitions a case study in IZTECH campus  
86 2000 HANİFE NACAK SEMAHAT ÖZDEMİR URBAN DESIGN     Aquaparks-location requirements and design criteria  
87 2000 GÖKÇEN KILINÇ CEMAL ARKON & SEMAHAT ÖZDEMİR CITY PLANNING     Ribbon development in Aydın along Denizli-Izmir Highway  
88 2000 NURAY SEVİNÇ CEMAL ARKON & SEMAHAT ÖZDEMİR CITY PLANNING     Wetland conservation within the framework of city planning  
89 2000 SEDA BAYDERE SEMAHAT ÖZDEMİR URBAN DESIGN     Noise analysis in urban areas and alternative solutions  
90 2000 NESLİHAN KARATAŞ SEMAHAT ÖZDEMİR CITY PLANNING     Effects of land-ownership transformation in metropolitan fringe areas on existing urban pattern(a case study of ayrancilar-Torbali)  
91 1999 GÜLAY AŞIKOĞLU ERKAL SERİM URBAN DESIGN     The spatial analsis of public squares in a rapidly changing social setting Konak square as a case study  
92 1999 TANKUT GÖKÇEN SEMAHAT ÖZDEMİR URBAN DESIGN     Urban design for disabled people  
93 1999 NİLGÜN KİPER AKIN SÜEL URBAN DESIGN     Importance of play areas in child development and design guidelines for play areas  
94 1999 ÖZDEN ALICIGÜZEL CEMAL ARKON CITY PLANNING     Planning problems of primary schools  
95 1999 FERAL GEÇER SARGIN SEMAHAT ÖZDEMİR URBAN DESIGN     The desing of informationelements in urban areas;a case study at Izmir, Kemeraltı  
96 1999 SONER BUĞU CEMAL ARKON CITY PLANNING     Impacts of partical plans on urban growth,case study:Guzelbahce-Seferihisar Axis  
97 1999 E. ERTUNÇ  GONCAGÜL SEMAHAT ÖZDEMİR URBAN DESIGN     A new method in the process of creating urban form:urban coding  
98 1999 NERİMAN YÖRÜR SEMAHAT ÖZDEMİR CITY PLANNING     Use of public lands for mass housing projects in the privatization process-İzmir case  
99 1999 AHU DALGAKIRAN ERKAL SERİM URBAN DESIGN     Design criteria development for community centres and Manisa as a case study  
100 1999 ZÜHRE ÇELİK ERKAL SERİM URBAN DESIGN     Evolution of high-rise buildings as shapers of urban space Izmir,as a case study  
101 1998 GÜLNUR AYDINÖZ ERKAL SERİM URBAN DESIGN     The revitalization and redevelopment of urban waterfronts  
102 1998 KORAY VELİBEYOĞLU AKIN SÜEL URBAN DESIGN     Walkable streets(Evaluation of streets in the context of urban theory, life and form)  
103 1998 ZEYNEP PEKER ERKAL SERİM URBAN DESIGN     Energy efficient urban design  
104 1998 IŞIN GİRGİN SEMAHAT ÖZDEMİR URBAN DESIGN     In the changing social structure problems of women and children who are in need of protection related with urban physicial structure and proposal for solution of this problem  
105 1998 ŞENİZ VURAL ERDOĞAN AKIN SÜEL URBAN DESIGN     An investigation on Airport planning and designprocess with sample study of Çeşme stol port: Athesis in city and regional planning  

© 2015 Department of City and Regional Planning