DERSLER

AR 101 TASARIMA GİRİŞ (4-8) 8
Farklı tasarım araç ve ortamlarının tanıtılması. Tasarım öğeleri ve bu öğelerle oluşturulan kompozisyonların temel (görsel) algı prensipleri; Üç –boyutlu kurguya temel oluşturacak iki boyutlu tasarım kompozisyonları; Mekanı oluşturan biçimsel öğeler; Mekansal örnek inceleme ve bunların temel tasarım prensiplerinin çıkarsanması. Görsel algı ve analitik düşünce arasında köprü kuran kısa süreli atölye uygulamaları.
CP 111 ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİR PLANLAMA (3-2) 4
Kentleşme. Kentsel yerleşme türleri. Kentsel ekonomi. Kentsel arazi. Kentsel morfoloji. Kentleşme ve doğal çevre. Arazi kullanış, kentsel altyapı ve ulaşım. Kent planlaması. Türkiye’nin kent planlaması sorunlarına genel bakış. Kentsel tasarım ve planlama süreci. Plan hiyerarşisi, gelişme planları, koruma, sağlıklaştırma ve yenileme. Kent planlamada idari ve yasal yapı.
Math 141 TEMEL ANALİZ I (3-2) 4
Fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev ve uygulamaları. Belirsiz integral. Logaritmik, Üstel, Ters Tirigonometrik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar. İntegral ve uygulamaları.
AR 161 MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ (2-2) 3
Temel çizim ve görsel iletişim becerileri. Farklı türde kağıtlar, kurşun kalem, mürekkepli çizim aletleri ya da boyalar gibi çizim malzemeleri ve araçları ya da t-cetveli, gönye, pergel gibi çizim aletlerini kullanma. Ortografik çizim ve projeksiyon, eskiz ve perspektif çizme gibi iki ve üç boyutlu çizim teknikleri.Model yapma, gölgeleme, tarama, pafta organizasyonu gibi temel sunum becerileri.
ENG 101  OKUMA VE YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ I (3-0) 3
AR 102 MİMARİ TASARIMA GİRİŞ (4-8) 8
Mimari mekana ilişkin kavramlar ve tanımlara giriş; Mimari mekanı oluşturan ve tanımlayan temel fiziksel öğelerin niteliklerinin anlaşılması; Basit kullanımlar ve mekan organizasyonlarına dair ilişkinin ölçek ve oran konuları dikkate alınarak kurgulanabilmesi; Strüktür ve fiziksel çevre özelliklerine ait faktörlerin genel olarak kavranması.
Math 142 TEMEL ANALİZ II (3-2) 4
Kutupsal koordinatlar. Konik kesitleri. Parametrik eğriler ve düzlemde vektörler. Uzayda eğri ve yüzeyler. Seri ve diziler. Katlı integraller ve uygulamaları. Vektör analizi.
CP 132 TARİHTE KENT (3-0) 3

Ders, kentleri incelenen dönemdeki felsefi, toplumsal, ekonomik teknolojik ve politik bağlamları ile ilişkili bir tarihsel bakış açısıyla inceler. İki eksen üzerinde ilerler: Bir yandan kentleri ilk neolitik yerleşmelerden, Eski Yunan Polis’i, Rönesans kentleri, endüstri öncesi ve endüstri sonrası kentlere kadarki tarih içinde inceler; diğer yandan, öğrencilere hem tarihsel hem de mevcut kentlerle ilgili anahtar kavramlar ve öncüller, teorik söylemleri tanıtır. Böylece; i) felsefenin kentlerle ilgili eleştirel düşünüm aracılığı ile kent ve kent yaşamına dair eleştirel idealler geliştirerek kentleri anlamaya nasıl katkı yaptığı üzerine odaklanır; ii) öğrencilere, farklı kentsel formların toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel güçler arasındaki karmaşık ilişkiler içinde nasıl ortaya çıktığına dair bir bakış açısı sunar.

CP 166 PLANCILAR İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2-2) 3
Ders Şehir ve Bölge Planlama alanıyla ilgili çizim ve tasarım için bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin etkili biçimde biçimde kullanımını sağlar. Bu kapsamda, öğrenciler 2 boyutlu ve 3 boyutlu güncel CAD yazılımlarını (Autodesk AutoCAD, Trimble SketchUP, Graphisoft ArchiCAD) kullanarak teknik çizim yapma, çizimlerin yeniden düzenlenme, sayısal harita üretiminin temellerini anlama, 2 ve 3 boyutlu geometrik tasarım ve modelleme becerisini kazanır.
ENG 102 OKUMA-YAZMA ALIŞTIRMALARI II (3-0) 3
YAZ STAJLARI
SP 191 YAZ STAJI 1: RÖLEVE (2 HAFTA) (KREDİSİZ)
SP 192  YAZ STAJI 2: ÖLÇME VE HARİTA BİLGİSİ (4 HAFTA) (KREDİSİZ)
CP 201 YERLEŞİM PLANI TASARIM STÜDYOSU (4-8) 8
Ön Şart : AR 102

Şehir planlama lisans öğrencilerinin ilk planlama stüdyosu olan bu derste “mahalle” ölçeğinde bir yerleşim parçasının “yerleşim planı” ve detay planlamasına dair temel bilgiler uygulamalı tanıtılmaktadır. Bu temeller (i) seçilen bir alanda yerleşimin ve çevresinin coğrafik, topografik ve iklimsel özellikleriyle ve sosyo-ekonomik yapısıyla incelemek; (ii) o alanda gelecekte “mahalle büyüklüğünde” bir yerleşimin gelişmesi için gereken alan kullanımları, nüfus yoğunlukları, yapı tipleri ve büyüklükleri, ulaşım sistemleri, altyapı ve diğer yapılı çevreye dair özelliklerin dağılımlarını geliştirilecek “yerleşim senaryalarına göre planlamak ve tasarlamak; (iii) bu yeni yerleşim için yapı ölçeğinden mahalle ölçeğine kadar farklı ölçeklerde plan ve projeler geliştirmek.

CP 251 PLANCILAR İÇİN YAPI TEKNOLOJİSİ VE BİLİMİ (2-2) 3
Ön Şart : AR 161

Bina yapısı ve tasarımına ilişkin temel kavramları anlamak. Kullanıcı ihtiyaçlarını, bina tipolojilerini, büyük ölçekli yapıları ve konut tipleri ile birlikte tasarımı etkileyen fiziksel çevre faktörlerini, bina yönlenimlerini, topoğrafya ve deprem ile ilgili konuları incelemek ve anlamak. Ayrıca binayı oluşturan temel yapısal bileşenleri ve taşıyıcı sistemlerini (yığma veya betonerme) anlamak.

CP 243 ŞEHİRCİLİK TARİHİ (3-0) 3
Ön Şart : CP 132

Ders, yapılaşmış çevre ve kentsel planlama tarihini, felsefeyi, sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik ilişkileri incelediği zaman dilimi (19. ve 20. yy.) bağlamında ele almaktadır.

CP 253 PLANCILAR İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (3-0) 3
Kentsel ve bölgesel planlama çalışmalarında istatistik yöntemlerin yeri ve kullanımı. Ders, temel istatistik, olasılığın uygulanabilir yöntemleri, tanımlayıcı istatistik, kestirim, varsayım, çözümleme, regresyon analizi, ve bilgisayar ile istatistik paket programlarının kullanımını kapsar.
ENG 201 İLERİ DÜZEYDE İNGİLİZCE (3-0) 3
HIST 201 ATATÜRK İLKELERİ I (0-2) NC
TÜRK 201 TÜRK DİLİ I (0-2) NC
CP 202 PLANLAMA TASARIMI I (4-8) 8
Ön Şart: CP 201

Bu planlama dersinde, küçük ölçekli bir kentin planlaması sürecine dair temeller tanıtılmaktadır. Bu temeller (i) seçilen bir alandaki yerleşimin ve çevresinin coğrafik ve topografik özellikleriy ve farklı ölçeklerdeki sosyo-ekonomik yapısıyla incelemek (ii) o alanda alternatif kentsel formları ve alan kullanım, nüfus yoğunlukları, ulaşım sistemleri, altyapı ve diğer kentsel özelliklerin dağılımlarını bir grup “kent senaryosu” na göre “tasarlamak” ve (iii) bu yeni kent için farklı ölçeklerde plan ve projeler geliştirmek.

CP 242 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ (3-0) 3
Ders, kent sosyolojisinin kökenlerini, sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkması ve sosyoloji disiplininin temel kavramları, konuları ve klasik teorileri ile ilişkisi içinde inceleyerek başlar. Arkasından, kent sosyolojisinde temel teorik ve olgusal meseleler ve sorunlara odaklanır. Sosyo-mekansal problematikten hareketle, kentleşme, endüstrileşme, globalleşme ve kentsel yeniden yapılanma, eşitsiz gelişme ve mekânsal farklılaşma, kentsel yoksulluk ve konut sorunu, kentsel yaşam ve kültür, kentsel politikalar gibi konuları mekânsal , toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutları ile ele alır.
CP 254 PLANCILAR VE TASARIMCILAR İÇİN EKONOMİ (3-0) 3
Arz, talep, piyasa dengesi, tuketici davranışı kuramı, üretim ve maliyet kuramı, fiyat mekanizmasında devlet müdahalesi gibi temel ekonomi kavramları tanıtılacaktır. Yine, temel makro ekonomik kavramlara giriş yapılacaktır: Ulusal kalkınma, brüt ulusal üretim, gelir dağılımı, bölgesel eşitsizlikler, kalkınma süreci kuramı (Neoklasik, yapısalcı, ve Marksist yaklaşımlar). Cumhuriyet dönemi boyunca ekonomik yapı ve planlama deneyimi.
CP 256 PLANLAMADA NİCELİKSEL TEKNİKLER (3-0) 3
Ders, kentsel ve bölgesel politikaların analizinde kullanılan çeşitli türdeki teknikleri, yöntem ve modelleri inceler ve bu kapsamda karar analizi teknikleri, önceden kestirim teknikleri, yerseçimi ve seyahat davranışlarına ilişkin modeller, arazi kullanımı modelleri, bölgesel gelir ve işgücü kestirimi yöntem ve modelleri.
CP 266 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ (CBS) (2-2) 3
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) günümüz planlama pratiğinde önemli ve kritik rolü olan bir araç konumdadır. Bu ders öğrencilere CBS ile yapacakları çalışmalar için sağlam bir bilgi temeli kazandırmak amacı ile yazılım kullanım düzeyi, mekânsal düşünme ve mekânsal analizler üstünde odaklanmıştır. Teorik anlatımlar, ders içi ve dışı uygulamalar CBS kavramları üstünde yoğunlaşmıştır. Temel kavramların yanısıra ders sosyal bilimlerde mekânsal karar verme ve problem çözme becerisini kazandırmayı amaçlar.
HIST 202 ATATÜRK İLKELERİ II (0-2) NC
TÜRK 202 TÜRK DİLİ II (0-2) NC
YAZ STAJI
CP 290 PLANLAMA STAJI I (4 HAFTA) (KREDİSİZ)
Yaz süresince şehir içinde arazi çalışması. Kentin sosyal, fiziksel, kurumsal ve ekonomiközelliklerinin araştırılması. Çalışılan kentsel yerleşime yönelik analitik etüt raporunun hazırlanması. Staj süresi en az 4 hafta boyunca tam günlük bir çalışma dönemini kapsar.
CP 301 PLANLAMA TASARIMI II (4-8) 8
Ön Şart: CP 202, CP 290

Bir alt-bölgenin gelişiminde mekansal stratejik planlama ilkelerinin uygulanması. Alt-bölge içindeki yerleşimlerin yapısının ve mekansal düzenleme gereksinimlerinin kavranması. Planlama ilkeleri ve tasarım standartları dikkate alınarak sektörel politikaların geliştirilmesi.

CP 331 PLANLAMA KURAMI VE UYGULAMASI (3-0) 3
Planlama düşüncesinin gelişimi. Çağdaş kenti ve şehir planlamasını anlama çabalarının gözden geçirilmesi. Kentin, konum, büyüklük, biçim ve işlevlerinin açıklanmasında kuramın yeri. Planlamada karar verme sürecine ilişkin alternatif yaklaşımların tartışması. Meslek pratiğinin politik, organizasyonel ve etiğe ilişkin yönlerinin tartışması
CP 335 ÇEVRESEL KONULAR VE PLANLAMA (3-0) 3
Derste temel ekoloji kavramları, doğal çevre ve kentleşme arasındaki etkileşimler ve günümüzdeki kentleşme eğilimlerinin yarattığı çevresel sorunlar, kentsel ve endüstriyel kirlilik, su kirliliği ve kıtlığı sorunu, ekosistemlerin bozulması vb sorunların çözümüne yönelik ve sürdürülebilir kentsel çevreler için politika ve planlama araçları incelenir. Ayrıca, güncel kentsel süreçlerin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini analiz ve değerlendirme metodları üzerinde durulur.
CP 345 KENTSEL COĞRAFYA (3-0) 3
Ders, kentlerin ortaya çıkışı, büyümesi ve gelişmesine yönelik temel kuramsal yaklaşımlarla başlamakta, kentlerin ekonomik işlevleri, mekânsal yapıları ve sosyo kültürel özelliklerindeki güncel değişimleri anlamaya yönelik yaklaşımlarla devam etmektedir. Dersin takip eden bölümü, bu değişimlerin getirdiği çelişkilere ve bunlarla ilişkili güncel kentsel tartışmalara ve kentsel politikalara odaklanmaktadır. Ders boyunca yerleşik kuramsal yaklaşımlar ile güncel süreçleri sorunları ve fırsatları anlamaya ve bunları kavramsallaştırmaya yönelik olarak gelişmekte olan yeni kuramsal tartışmalar arasındaki etkileşim de tartışılacaktır.
CP 355 ŞEHİRLERDE ULAŞIM PLANLAMASI (3-0) 3
Kentsel yolculuk özellikleri ve eğilimleri, ulaşım sistemlerinin tarihsel gelişimi talep ve piyasa tahminlemesi. Kentsel ulaşım amaç ve hedefleri, planlama yaklaşımları ve modeller. Jenerik ulaştırma biçimleri ve modlar, trafik akamı kuramları, hız-akım ilişkileri. Ulaşım tesisleri, yol tasarımı, yatay ve düşey aliymanlar, kavşak tipleri ve tasarım gereksinimleri. Toplutaşım sistemleri tasarım özelleri, toplutaşım kapasite analizleri, filo büyüklüğü, güzergah türleri, hizmet düzeyleri ve diğer performans göstergeleri. Yol kapasite analizi yenilikçi ulaşım kavramları ve yeni teknolojiler. Otopark tasarımı. Dört-stepli ulaşım planlamasına giriş, sürdürülebilir ulaşım ilkelerinin entegrasyonu.
CP 302 PLANLAMA TASARIMI III (4-8) 8
Ön Şart: CP 301 CP301

Planlama Tasarımı II stüdyosunun devamına yönelik olup aynı bölgedeki yerleşmelerin tasarımı ve uygulama politikalarının geliştirilmesi. Türkiye planlama pratiğine uygun olarak yapısal plan ve eylem planlarının oluşturulması. Eylem planları Toplu konut, Sanayi ve Teknoloji Alanları, Yeni kentsel gelişim, Ulaşım, Kentsel Yenileme, Koruma, kent girişleri, Sağlık, Turizm ve Rekreasyon konuları üzerine projeleri içerebilir.

CP 344 ŞEHİR EKONOMİSİ (3-0) 3
Derste, kentleşmenin ekonomik boyutu ve bu bağlamda geliştirilmiş temel kavramlar ve teorik çerçeveler tartışılır. Farklı arazi kullanım türlerinin yer seçiminde etkin olan ekonomik faktörler, kentsel büyümenin ekonomisi, kentsel hiyerarşik yapı, kentsel arsa piyasası ve burada kamu müdahalelerinin gerekliliği gibi konular üzerinde durulur.
CP 372 ŞEHİR KONUTLARI (3-0) 3
Kentsel konut ile ilgili kavramlar ve tanımlar; konut alanlarının kentsel alanda yerseçimi ilkeleri ve ilgili teorik yaklaşımlar; kentsel konut pazarının çalışma prensipleri, makroekonomik ve mikroekonomik yaklaşımlar; konut talebi ve arzının konut pazarını biçimlendirmesi ve niceliksel yöntemleri; konut pazarındaki aktörler; konut pazarının çıktıları: süzülme, konut açığı ve konut ve konut çevreleri değerlendirmesi ve hedonik fiyat indeksi, konut alanlarında yaşanan dönüşümler; konut politikaları ve devletin rolü.
CP 384 PLANLAMAIN YASAL VE İDARİ YÖNLERİ (3-0) 3
Özellikle 1980 sonrasında ülkemizde gözlenen kentleşme süreci ve fiziki planlama deneyiminin ve kurumsal yapısının; 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer yasa ve yönetmeliklerin incelenmesi. “Planlamada Adalet”, “Planlama Etiği”, “Kamu ve Toplum Yararı”, “Yönetişim” kavramlarının ve fiziki planlamayla ilgili “idari dava” örneklerinin değerlendirilmesi ve sınıfta tartışılması.
CP 362 ŞEHİR ALTYAPI SİSTEMLERİ (3-0) 3
Kentsel altyapı elemanları, su, kanalizasyon ve katı atık sistemleri. Bölgesel, kentsel ve yerleşim parçalarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için altyapı sisteminin kurulması. Altyapı sistemlerinin planlanmasının şehir planlama sürecine entegrasyonu. Öğrencilerin önceden belirlenmiş alanlardaki altyapı problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik alternatiflerin geliştirileceği bir çalışma hazırlamaları istenmektedir.
YAZ STAJI
CP 390 PLANLAMA STAJI II (KREDİSİZ)
Öğrencilerin kamu ve özel planlama kurumları ve büyük inşaat şirketlerinde deneyim elde etmeleri, mesleki iş çevresini ve planlama uygulamalarını tanımalarıo için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi isteklerine bağlı olarak bölümün kabul ettiği bir firmada çalışabilirler. Staj süresi en az 6 hafta boyunca tam günlük bir çalışma dönemini kapsar. Staj sonunda hem öğrenci hem de işveren tarafından rapor teslimi yapılacaktır.
CP 401 KENTSEL TASARIM (4-8) 8
Ön Şart: CP 302

Kentsel tasarım problemlerinin çözümünü amaçlayan disiplinler arası stüdyo. Metropolitan alanlarda belli başlı büyük ölçekli geliştirme ve yeniden geliştirme çalışmaları içinde kentsel tasarım kuram, yöntem ve tekniklerinin uygulanması. Kentlerin büyük alanları içerisinde zamanla gelişecek ve farklı aktörleri içerecek değişim stratejilerinin geliştirilmesi. Doğal, yapay, tarihi ve kültürel bakış açılarına yönelik tasarımların geliştirilmesi; Tercih edilen işlevsel yapıların oluşması; Yapılaşmış formun kavramsallaşması. Altyapı ve servis sistemlerinin temini. Şehir planlama ve mimarlık öğrencilerinin ortak çalışmalarının sağlanması. Planlama ve tasarım ilkelerine yönelik bireysel tasarımların istenmesi.

CP 413 KENTSEL YENİLEŞME: TEORİ VE UYGULAMA (3-0) 3
Kensel gerilemenin ve neden olduğu çöküntüleşmenin nedenleri ve unsurlarını kavramak ve sosyal fiziki ekonomik kültürel ve ekolojik etkilerinin irdelenmesi. II. Düşük kaliteli düşük standartlı yaşam çevrelerinin sağlıklaştırılması, yaşam ve çevresel kalitesinin yükseltilmesi için katmaşık bileşenlerin kavranılması ve müdahale araçlarının örgütlenmesi ve sağlıksız altyapının yenilenmesi. III. Çöküntü alanlarının, fiziki, sosyal ve ekonomik çöküntünün giderilmesi, sağlıklaştırılması, korunması ve yenileştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için çözüm önerileri ve çözüm yollarının üretilmesidir.
CP 421 TAŞINMAZ MAL EKONOMİSİ (3-0) 3
Bu ders, öğrencilere mühendislik ekonomisi, finans matematiği, gayrimenkul ve gayrimenkul piyasasının temelleri ve değerlendirilmesinin esaslarını öğretir. Gayrimenkullerin değerlemeye esas karakteristikleri, yatırımcı  nitelikleri ve gayrimenkul piyasalarının yapısı ders boyunca işlenecektir. Bu ders sonunda öğrenci gayrimenkul piyasalarında değerin teşekkülünü ve analizini, karlılığını, pazarlanabilirliliğini ve alternatif yatırımları değerlendirebilmeyi öğrenecektir.
TEKNİK SEÇMELİ (3-0) 3
  TEKNİK SEÇMELİ (3-0) 3
CP 402 PLANLAMA TASARIMI IV (4-8) 8
Ön Şart: CP 401

Öğrencilerin seçtiği ve fakültenin kabul ettiği mezuniyet proje konuları.Öğrenci fakültenin rehberliği altında bireysel çalışma sürdürecektir.

CP 438 KENT SİYASETİ (3-0) 3
Bu ders, kentsel mekanın üretimini sermaye birikimi, sınıf çelişkisi, hegemonya ve idioloji gibi olgularla birlikte siyasal bir konu olarak sorunsallaştırmak için eleştirel ve ilişkisel bir yaklaşamı kurgulamayı amaçlamaktadır. Ders boyunca; Avrupa Birliği, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri, Asya ve Afrika ülkelerindeki farklı kentsel gelişme pratiklerine ilişkin örnekler sunulacak ve bu örnekler sermaye birikimi, sınıf çelişkisi, hegemonya mücadelesi ve devlet gücü gibi kavramlara referansla tartışılacaktır. Farklı ülkelerden örnekler, kentsel büyümenin ve dönüşümünün, kolektif tüketimin ve kent hakkı mücadelelerinin, büyük ölçekli projelerin ve kentsel toplumsal hareketlerin Türkiye metropoliten kentlerinde nasıl şekillendiğini açıklamak için, türkiye örneği ile karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Bu süreçlerde devletin, sermayenin ve sivil toplumun farklı kesimlerinin rolleri, ilişkileri, stratejileri ve siyasal konumları açıklığa kavuşturulacaktır.
CP 488 ŞEHİR MEKANLARININ KORUNMASI (3-0) 3
Kentsel mekanların betimlenmesi, analizi, yorumlanması, değerlendirilmesi ve tarihsel koruma. Tarihi ve çağdaş kent mekanına kuramsal ve eleştirel yaklaşımlar. Bu ders eski ve yeni binalar ve kentsel mekan arasındaki ilişkileri vurgulamaktadır.
TEKNİK SEÇMELİ (3-0) 3
  TEKNİK SEÇMELİ (3-0) 3

SEÇMELİ DERSLER

© 2015 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü